Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1967
Title: Futbolcularda izokinetik kas kuvvetinin anaerobik güce etkisi
Other Titles: The effects of isokinetic muscle strenght on anaerobic power in footballers
Authors: Başpınar, Özay
Advisors: Fatma Ünver Koçak
Keywords: İzokinetik
Skuat Sıçrama
Sürat
Aktif Sıçrama
Isokinetic
Squat Jumping
Active Jumping
Velocity
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, 15-16 yaş genç futbolcularda izokinetik kas kuvvetinin sıçrama yüksekliği ve sürat performansına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmaya bir futbol takımının alt yapısında oynayan 15-16 yaşlarında 14 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin ölçümleri Cybex Norm 6000 (Ronkonkoma NewYork A.B.D.) cihazında yapılmıştır. 60 derece/sn hızda 5 tekrar ve 180 derece/sn hızda 15 tekrardan oluşan izokinetik kuvvet testi uygulanmıştır. Ayrıca Newtest (Filand) cihazı ile deneklerin squat (SS) ve aktif (AS) sıçrama yükseklikleri belirlenmiştir. 10. ve 30. metreler Newtest (Filand) cihazı fotoselleri tespit edilmiştir. Araştırma sonrası elde edilen değerler arasındaki farklar iki eş arasındaki farkın önemlilik testi, ilişkiler Pearson korelasyon testi uygulanarak tespit edilmiştir. Çalışma sonrası Dominant (D), Nondominant (ND) bacakların Kuadriseps (Q) ve Hamstring (H) Peak Tork (PT) değerleri elde edilmiştir. Yapılan inceleme sonucu; Pik Tork Dominant Kuadriseps 60º/sn (PTDQ60º) SS (r= ,66**), AS (r= ,67**), 10m ile (r= -,53*) ve 30m. ile (r= -,72**), Pik Tork Dominant Hamstring 60º/sn (PTDH60º) AS (r= ,60*) ile ve 30m. ile (r= -,70**), Pik Tork Nondominant Kuadriseps 60º/sn (PTNDQ60º) ile 30m. (r= -,70**), Pik Tork Nondominant Hamstring 60º/sn (PTNDH60º) ile 30m. (r= -,67**), PTNDQ180º/sn ile AS arasında ilişki tespit edilmiştir (r= ,65*), (*= p< 0.05) (** = p< 0.01). PTDH60º ile PTDNH60º arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.01) diğerlerinde herhangi bir fark bulunmamıştır. H/Q oranı 60º/sn hızda 64.71 değerinde bulunmuştur. Bu değer futbolcularda tavsiye edilen değer olan %60'a oldukça yakındır. Bu çalışmada elde edilen ilişkiler incelenirken başka kas gruplarının da devreye girdiği Cybex testinin tek ayak, SS-AS çift ayak üzerinden yapıldığı göz önünde bulundurularak yorumlamanın buna göre yapılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.
This research was applied with the aim of investigating the effect of muscle strenght on jumping heigh and speed performance. 14 footballers who played in substructure team aged between 15-16 joıned this research volunteeringly. Participant measurement were done by Cybex Norm 6000 (Ronkonkoma NewYork A.B.D.). İsokinetic strength test that compose of 5 repetitions in 60 degree and 15 repetitions in 180 degree was applied. Beside that squat and active jumping heigh of the participants were defined by Newtest (Filand) equipment. The difference between measurement after the research was stated by using Pearson Correlatıon and T Test. After the training session Quadriceps (Q) and Hamstring (H) Peak Tork (PT) strenghts of Dominant (D) and Non-dominant (N) legs were obtained. After the result of the research relation between Peak Tork Dominant Quadriceps 60º/sec (PTDQ60º) SJ (r= ,66**), AJ ( r= ,67**), 10m. with (r= -,53*) 30m. with (r= -,72**), Peak Tork Dominant Hamstring 60º/sec (PTDH60º) AJ (r= ,60*) with 30m. (r= -,70**), Peak Tork Nondominant Quadriceps 60º/sec (PTNDQ60º) with 30m. (r= -,70**), Peak Tork Nondominant Hamstring 60º/sec (PTNDH60º) with 30m. (r= -,67**), PTNDQ180º with AS were defined. As investigating the relation of this research it was observed that other muscle groups have also worked out. A significant difference was figured out between PTDH60º and PTNDH60º but no difference was observed in others. The ratio of H/Q was found in 60 velocity and 64,71 value. This value is close to the 60 percent which advised for footballers. Cybex test was applied on one leg and SJ. As test was applied on two legs. While interpreting this must be taken into consideration.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1967
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özay Başpınar.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

412
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,226
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.