Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1975
Title: Farklı hemisfer lezyonu olan inmeli hastalarda kognitif yetenek,fiziksel fonksiyon,depresif semptomlarve yaşam kalitesinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparision of cognitive ability,physical function,depressive symptoms and quality of life in post-stroke patients with differrent hemispheric lesion
Authors: Uysal, İsmail
Advisors: Uğur Cavlak
Keywords: İnme
Depresyon
Kognitif Yetenek
Yaşam Kalitesi
Stroke
Depression
Cognitive Ability
Quality of Life
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, farklı hemisfer lezyonu olan inmeli hastalarda kognitif yetenek, fiziksel fonksiyon, depressif semptomlar ve yaşam kalitesini karşılaştırmaktır. Çalışmaya Modifiye Rankin Skalasına göre ?3 değerini alan 60 olgu dahil edilmiştir. Olguların 30’u sol hemisfer lezyonlu (30–73 yıl), 30’u ise sağ hemisfer lezyonludur (21–78 yıl). Tüm olguların sosyo-demografik verileri kaydedilmiştir. Tek taraflı ihmali değerlendirmek için Star Cancelliation Testi kullanılmıştır. Hastaların kognitif yetenekleri Hodkinson Mental Test (HMT) ile değerlendirilmiştir. Depressif semptomlar Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) ölçeği ile incelenmiştir. Olguların fonksiyonel bağımsızlık düzeylerini belirlemek için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM), mobilite düzeylerini saptamak için Rivermead Mobilite İndeksi (RMI) kullanılmıştır. Yaşam kalitesini değerlendirmek için KF–36 anketi uygulanmıştır. 8 (%4.8) hastada tek taraflı ihmal bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, gruplar arasında HAD-Depresyon, HMT, FIM ve KF-36 skorları açısından anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir (p<0.05). Sol hemisfer lezyonlu olguların depresyon düzeyleri daha yüksek, kognitif yetenek, fonksiyonel bağımsızlık ve yaşam kalitesi skorları daha düşük bulunmuştur. Sonuç olarak, inme sonrası olguların kognitif yetenekleri, fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri, yaşam kaliteleri azalmakta, depresyon düzeyleri artmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları inmeli hastalarda hemisfer tutulumuna göre kognitif yetenek, tek taraflı ihmal, fonksiyonel bağımsızlık düzeyi, yaşam kalitesi ve depresif semptomlarda farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu nedenle fizyoterapistler ve iş uğraşı terapistlerinin rehabilitasyon programını planlarken bu farklılıkları dikkate almaları önemlidir.
The aim of this study is to compare cognitive ability, physical functioning, depressive symptoms and quality of life in post-stroke patients with different hemispheric lesion. Sixty stroke patients, who had a score 3 or below according to the Modified Rankin Scale (ranges; 21-78 yr.) recruited from two rehabilitation centers in Turkey, were included in the study if they had a first unilateral stroke and sufficient cognitive ability. The subjects were divided into two groups: (1) 30 patients aged between 30-73 years (affected left hemisphere); (2) 30 patients aged between 21-78 years (affected right hemisphere). Socio-demographics belonging to the subjects were recorded. Unilateral neglect was examined using a Star Cancellation Test. Cognitive ability of the patients was tested using the Hodkinson Mental Test (HMT). Depressive symptoms were examined using the Hospital Anxiety-Depression Scale (HAD). Functional status was measured using the Functional Independent Measurement (FIM). Mobility status was measured using the Rivermead Mobility Index (RMI). The SF-36 questionnaire was used to evaluate quality of life of the patients. Eight patients (4.8%) had unilateral neglect. The results of this study showed that there were significant differences in terms of HAD, HMT, FIM, and SF-36 scores between the two groups (p<0.05). It was also found that patients with left hemispheric lesion had higher scores in terms of depressive symptoms; however, they had lower scores about cognitive ability, functional independent and quality of life compared with patients with right hemisphere lesion. In brief, while stroke decreases cognitive ability, functional status, and quality of life, it increases depressive symptoms. The results of this study indicate that there are differences in terms of cognitive ability, functional independent status, quality of life, and depressive symptoms between patients with different hemispheric lesion. Therefore, health providers such as physical therapists and occupational therapists should consider the differences between hemispheres when rehabilitation program is given to post stroke patients.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1975
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İsmail Uysal.doc2.54 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 6, 2024

Download(s)

208
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.