Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1983
Title: Öğretim elemanlarında psikolojik sözleşmenin örgütsel güven üzerine etkisi
Other Titles: The effect of the psychologıcal contract on faculty members’ organızatıonal trust
Authors: Akyürek, Bekir
Advisors: Feyzullah Eroğlu
Keywords: Psikolojik Sözleşme
Örgütsel Güven
Bilgi İşçileri
Psychological Contract
Organizational Trust
Knowledge Worker
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma resmi ve yazılı iş sözleşmelerinde var olan boşluklar ve belirsizliklerin oluşturduğu psikolojik sözleşmeler ile örgütsel güven düzeyi arasındaki ilişkiye ve örgütsel güvenin öğretim elemanlarının sahip olduğu psikolojik sözleşmelerden nasıl etkilendiğine odaklanmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde psikolojik sözleşme ve örgütsel güven kavramları teorik bağlamda kapsamlı bir şekilde tanımlanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise öğretim elemanlarının sahip oldukları psikolojik sözleşme ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilen ve çalışma evrenini Pamukkale Üniversitesinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının oluşturduğu anket tekniğine dayalı bir çalışma ve sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen istatiksel analizler sonucunda, Pamukkale Üniversitesinde görevli öğretim elamanlarının ilişkisel psikolojik sözleşmelerinin örgütsel güven ve alt boyutları üzerinde pozitif ve orta düzeyli ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların sahip olduğu işlemsel psikolojik sözleşmeleri ile örgütsel güven ve alt boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilememiştir.
This study focuses on the relation between the psychological contract as formed by the gaps and ambiguity in formal and written labor contracts, and the level of organizational trust and also focuses on how organizational trust is affected from the psychological contracts which faculty members have. Within this context, in the first and second parts of the study the concepts of psychological contract and organizational trust were described thoroughly in theory. In the third part, in order to find out the relation between psychological contract and organizational trust the faculty members have, the methodology of the study including the data collection from the participants as academic staff working at Pamukkale University and results were explained. The findings of the study show that the psychological contracts of the academic staff working at Pamukkale University have positive and moderate relations on the level of organizational trust and its sub-dimensions. Additionally, the findings also show that there is no statistically meaningful relation between the transactional psychological contracts the participants and organizational trust and its sub-dimensions.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1983
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bekir Akyürek 11.08.2018.pdf2.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 27, 2024

Download(s)

120
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.