Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2026
Title: Yüksek frekanslı TENS ile konnektif doku manipulasyonunun primer dismenore üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effects of high frequency TENS and connective tissue manipulation on the primary dismenorrhea
Authors: Nesrin Yağcı
Yürekdeler Şahin, Nilay
Keywords: Primer Dismenore
Konnektif Doku Manipulasyonu
TENS
Ağrı
Primary Dysmenorrhea
Connective Tissue Manipulation
Pain
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalı?manın amacı primer dismenoresi olan katılımcılarda yüksek frekanslı TENS ve konnektif doku manipülasyonun (KDM) etkilerini kar?ıla?tırmaktır. 18-30 ya? arası primer dismenoresi olan 40 kadın katılımcı randomize olarak iki gruba ayrılmı?tır. Tüm katılımcılar tedavi öncesi demografik bilgiler, menstruasyon ile ilgili sorular, ağrı, uyku ve yorgunluk değerlendirmesi ve menstrual semptomları içeren bir form ve kanama günlüğü, Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Hastalık Kontrol Merkezi Sağlıkla ?lgili Ya?am Kalitesi-4 (CDC HRQOL-4) ve genel sağlık anketi ile değerlendirilmi?lerdir. Gruplardan birine ikinci menstrual siklusunda ağrının en ?iddetli olduğu zamanda tek seanslık TENS uygulaması yapılmı?tır. Diğer gruba ise birinci ve ikinci menstrual siklusu arasında haftada 5 gün temel bölge, alt torakal ve ön pelvik bölgeyi içine alacak ?ekilde KDM uygulaması yapılmı?tır. Her iki gruptaki katılımcıların tamamı tedavi sonrası, tedavi sonrası 1. ay ve 2. ay tedavi öncesinde kullanılan form ile tekrar değerlendirilmi?tir. KDM grubunda tedavi sonrasında ağrı ve yorgunluk ?iddetinde azalma, depresif semptomlarda gerileme, genel sağlık durumu ve ya?am kalitesinde iyile?meler gözlenmi?tir (p<0.05). TENS grubunda ise sadece ağrı ve yorgunluk ?iddetinde azalma saptanmı?tır (p<0.05). Gruplar kar?ıla?tırıldığında TENS grubundaki ağrı ?iddetindeki azalma KDM grubuna göre daha fazla olduğu belirlenmi?tir (p<0.05). Tedavi sonrası 1. ay ve 2. ay sonuçlarında KDM grubundaki katılımcıların ağrı ?iddetindeki iyile?menin TENS grubuna göre daha uzun sürdüğü gözlenmi?tir (p<0.05). Bu çalı?manın sonuçları, TENS uygulamasının akut dönem etkileri KDM uygulamasının da orta dönem etkilerinin daha iyi olduğunu göstermiştir.
The aim of this study is to compare the effects of high frequency TENS and connective tissue manipulation (CTM) in participants with primary dysmenorrhea. Forty female participants between the age of 18 and 30 with primary dysmenorrhea were randomized into two groups. Before treatments, all participants were assessed using a form including demographic information, questions about menstruation, evaluation of pain, sleep and fatigue and menstrual symptoms; a bleeding diary, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety inventory, Centers for Disease Control and Prevention Health- Related Quality of Life-4 (CDC HRQOL-4) and general health questionnaire. A single session TENS was applied to one group when pain was worst in the second menstrual cycle. CTM to the basic, lower thoracic and anterior pelvic regions was applied to the other group between the first and second menstrual cycle, for five days a week. All participants were reevaluated after the treatment, 1 month after the treatment and 2 months after the treatment, using the form used initially. After CTM treatment, there was a decrease in the intensities of pain and fatigue, and there was an improvement in quality of life, depressive symptoms and general health questionnaire (p<0.05). In the TENS group, there was a decrease in only pain and fatigue severity (p<0.05). When the groups were compared, it was determined that decrease in pain severity in TENS group was greater than it was in CTM group (p<0.05). In the results of the first and second months after treatment, it was observed that improvement of healing in pain severity of participants in CTM group lasted longer than TENS group (p<0.05). The results of this study showed that the acute effects of TENS application and the midterm effects of CTM application were better.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2014SBE008).
URI: https://hdl.handle.net/11499/2026
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nilay Yürekdeler Şahin.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 29, 2023

Download(s)

86
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.