Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2034
Title: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ses temelli cümle öğretimi yöntemi ile ilk okuma yazma öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler
Other Titles: The fundamental difficulties encountered at the primary schools within the combined classes during the primary reading -writing teaching by “the sound founded sentence tutoring” method
Authors: Aydın, Emre
Keywords: Ses Temelli Cümle Yöntemi
Bitişik Eğik Yazı
Birleştirilmiş Sınıf
İlk Okuma Yazma
The “Sound Founded Sentence Tutoring” Method
Attached Italic Hand Writing, Combined Classes
Primary Reading -Writing Teaching
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı; birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında Ses Temelli Cümle Yöntemi (STCY) ile ilk okuma-yazma öğretimi sırasında karşılaşılan problemleri tespit etmektir. Bu araştırma tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Araştırma sürecinde görüşme tekniği için; 2015- 2016 eğitim-öğretim yılında birleştirilmiş birinci sınıf okutmuş, aynı zamanda da 2016-2017 eğitim öğretim yılında da birinci sınıf okutan 25 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Daha sonra görüşme yapılan öğretmenlerden gözlemi kabul eden 5 öğretmenin sınıfında bir sesin veriliş aşamalarını kapsayacak şekilde gözlemler yapılmıştır. Bu veriler doğrultusunda hazırlanan anket, Denizli ili ve Tavas ilçesindeki birleştirilmiş sınıflı okullara gönderilmiş ve 175 anket yanıtlanmıştır. Araştırmada nitel veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem formları, nicel veriler ise görüşme ve gözlemden elde edilen bulgular doğrultusunda oluşturulan “Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Ses Temelli Cümle Öğretimi Yöntemi İle İlk Okuma Yazma Öğretimi Çalışmalarını Değerlendirme Anketi” kullanılarak toplanmıştır. Görüşme ve gözlemden elde edilen veriler için içerik analizi yapılmıştır. Anketle elde edilen verilerin frekans, yüzde ve aritmetik ortalamaları alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında öğretmenler, her sınıf için ayırabildikleri zamanı, ilk okuma yazma öğretimi için ayrılan öğretmenli ders saatini, denetim elemanlarınca yapılan rehberliği yetersiz buldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında köy okullarında araç gereç eksikliğinin olduğu, velilerin eğitime beklenen katkı ve desteği sağlamadıkları görülmektedir ve öğretmenler köyde unutuldukları ve yalnızlık duygusu yaşadıklarını belirtmektedirler. Öğretmenler öz olarak araç gereç eksikliği, birden çok sınıfın aynı anda eğitim alması nedeni ile birinci sınıflara yeterince zaman ayrılmamasını ve öğrencilerin okula başladıklarında hazır bulunuşluk düzeyinin düşük olmasının da önemli bir sıkıntı olduğunu söylemişlerdir. Öğretmenler öğrencilerin harf eksikliği yaparak yazma, sesleri karıştırma, anlamlı ve sürekli okuma yapamama problemleri olduğunu belirtmişlerdir. STCY ile ilk okuma yazma öğretimi sırasında b-d, r-n (yazma sırasında), ğ-y, d-t, b-p ve n-m seslerinin birbirine karıştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin bitişik eğik yazı ile yazmayı öğrenmede güçlük yaşadıkları fakat daha düzgün yazı yazma becerisi kazandıkları belirtilmiştir. Çözüm olarak okulların maddi desteğinin artması, birleştirilmiş sınıfların bağımsız sınıflara dönüştürülmesi ve öğretmenlik mesleğine maddi ve manevi katkıların artması öğretmenlerin söylediklerinden yola çıkarak söylenebilir. Öğrencilerin hazır bulunuşluğunu geliştirmek ve sözcük dağarcığını artırmak için okulöncesi eğitimin geliştirilmesi yoluna gidilmelidir.
The purpose of this study is to establish the fundamental difficulties encountered at the primary schools within the combined classes during the primary reading -writing teaching by “the sound founded sentence tutoring” method. This is a descriptive study of surveillance. At the beginning of the study twenty-five teachers were interviewed. These teachers had taught within the combined classes at several primary schools in the 2005-06 academic year and furthermore they were teaching within the first year students in the 2006-07 academic year. Subsequently, the stages of the sound founded sentence tutoring were observed and followed within the classes of five teachers who had given permission for surveillance. Thus a questionnaire which was outlined in accord with the knowledge and experience gained from the surveillances and interviews was sent to all of the primary schools, in Adana, comprising combined integrated classes. Hundred and seventy-five questionnaires come back with replies. Within this study, by semi built interview and observation forms developed by the researcher, qualitative data and by the questionnaire which has been carried out with the findings formed with the interviews and observations, quantitative data have been collected. For the data formed with the interviews and observations, content analysis has been done. The frequency, percent and arithmetic average of the data formed with the questionnaire have been calculated. At the end of the study, it is found out that teachers who have taught in primary schools with combined classes find the time spent in each class, the course hours taken fort he reading-writing teaching and the guidance carried out by supervisors inefficient. Besides, teachers point out that there are locks of teaching materials and technological devices in villages’ schools adding that families do not make contribution to education as expected and finally they claim that they have forgotten in villages as a result of this have a feeling of loneliness. As a summary, teachers state that the time construction faced in the first grade combined classes, lack of materials and students’ low level of mentally preparation when they begin first grade are the important difficulties. Teachers bring out that students have such problems as writing a word with a missing letter, confusing sounds and having difficulty in reading continuously and meaningfully. It is found out that in the process of the first readingwriting with the sound founded sentence tutoring method, the sounds b-d, r-n (in the process of writing), ğ-y, d-t, b-p, and n-m sounds are confused. In addition, it is pointed out that although students have difficulty in learning attached italic handwriting they gain the ability of writing correctly. By taking into consideration the interviews and questionnaire surveys made with teachers the conclusions of this study are the need for supporting schools economically, transforming combined classes into independent ones and supporting teaching profession socially and economically can be registered. In order to improve students’ mental preparation and enhance their word capacity, pre-school education should be re evaluated too.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2034
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emre Aydın.pdf2.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 6, 2024

Download(s)

584
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.