Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2038
Title: Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları [Aydoğan, Münevver]
Other Titles: The attitudes of the teachers who work at vocational high schools relating to the usage of technology in education [Aydoğan, Münevver]
Authors: Aydoğan, Münevver
Türkay Nuri Tok
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada genel olarak, meslek liselerinde eğitim veren öğretmenlerin derste teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının düzeyi ve bu tutumları etkileyen faktörler belirlenmek istenmiştir. Araştırma kapsamındaki meslek öğretmenlerine anketler doldurulmuş, öğretmenlerin görüşleri alınmış ve elde edilen veriler yorumlanarak sonuca gidilmiştir. Bu genel amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları nasıldır? Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları, branşına, meslekteki kıdem yılına, cinsiyetine ve eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Bu sorulara cevap bulmak için anket geliştirilmiş, bu anket uygulanmış ve görev yapan meslek öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Toplanan ve geçerli olan 100 anketten elde edilen veriler doğrultusunda meslek öğretmenlerinin teknoloji kullanma tutumlarının „orta düzey? olduğu belirlenmiş ve bu konuda öğretmenlere gerekli önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmanın aynı zamanda şu konularda yararlı olacağı düşünülmektedir. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmek için izleyeceği yolları belirlemeleri açısından, Öğretmenlerin teknolojiyi kullanmaları durumunda kendilerine ve öğrencilere sağlayacakları yararları bilmeleri açısından ve Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik olumsuz tutum sergilemeleri durumunda karşılaşabilecekleri sıkıntıları bilmeleri açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmada, Denizli ili Pamukkale ilçesi meslek liselerinde eğitim veren meslek öğretmenleri örneklem grubuna alınmıştır.
In this search,in general,the attitude degree of the teachers who educate at vocational high schools relating to the usage of technology in the class and the factors that effect these attitudes are desired to be determined. Questionarries have been filled by the teachers who are within the scope of the research, their opinions have been gotten and leaded to the conclusion by commenting the acquired data. The answers have been searched for the questions below to achieve this general purpose. How are the attitudes of the teachers who work at vocational high schools relating to the usage of teachnology in education? Do the attitudes of the teachers in education differ from significantly according to their branches, years of Professional seniority, genders and educational status? To find answers for these quesitons, questionarie has been developed,this questionnarrie have been conducted and the opinions of the vocational teachers have been received.The attitudes of vocational teachers relating to the usage of technology has been determined as „medium level? in accordance with collected and valid one hundred questionnaires and essential suggestions have been made for the teachers on this topic. It?s considered that this study will also benefit in these topics: In terms of the teachers while setting itinerary to improve themselves In terms of the teachers to know the benefits that they will provide for both the students and themselves in case of using the technology And it is considered that it will be useful for the teachers to know the troubles that they will face if they take a negative attitude while using the technology in education. In this search,the vocational teachers who educate at vocational high schools in Pamukkale in Denizli have been joined the sample group.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2038
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Münevver Aydoğan.pdf565.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Münevver Aydoğan onay sayfası.pdf538.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.