Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2051
Title: Denison Örgüt Kültürü Modeli bağlamında örgüt kültürü ve örgütsel güç ilişkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research between organizational culture and organizational power in the context of Denison Organizational Culture Model
Authors: Sebahat Bayrak Kök
Kızıloğlu, Mehmet
Keywords: Örgüt Kültürü
Örgütsel Güç
Denison Örgüt Kültürü Modeli
Organizational Culture
Organizational Power
Denison Organizational Culture Model
Issue Date: May-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüz dünyasında örgütler hızla değişen rekabet koşulları altında hayatta kalabilmek için üstün çaba göstermektedirler. Bu değişimlere uyum sağlayabilmek için örgüt kültürü önemli bir rol üstlenmektedir. Örgüt kültürü birçok örgütsel değişken üzerinde etkili olduğu gibi örgüt içinde çalışanların davranışlarına yön veren temel değişkenlerinden biri olan örgütsel güç algılamalarını etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı örgüt kültürünün örgütsel güç kullanımı ve yönetsel güç algılarını hangi boyutlarda etkilediğini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında Denison Örgüt Kültürü Modeli bağlamında örgüt kültürü ile örgütsel gücün alt boyutları olan ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, yasal güç, uzmanlık gücü, karizmatik güç ve bilgiye dayalı güç arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda bir model ortaya konulmuş ve veri toplamak amacıyla da anket yöntemi kullanılmıştır. Bulgulara ulaşmak için t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve yapısal eşitlik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde örgüt kültürü ve örgütsel güç değişkenlerinin tamamı ile bu değişkenlerin alt boyutları arasında pozitif ve doğru orantılı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örgüt kültürünün örgütsel güç ve örgütsel güç kaynaklarını yordadığı ortaya konmuştur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde bütün analizlerde öncelikli olarak yasal güç olmak üzere, zorlayıcı güç ve ödüllendirme gücünden oluşan olan pozisyon kaynaklı güçlerin, uzmanlık gücü, karizmatik güç ve bilgiye dayalı güç olan bireysel kaynaklı güçlere göre daha yoğun tercih edildiği ve kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Organizations in today's world put in tremendous effort to survive in the ever changing competitive environment. Organizational culture plays a significant role in adapting to such changes. Organizational culture both has an impact on multiple organizational variables and affects perceptions of organizational power which are one of the main variables to provide direction for employee behaviour. The objective of this study is to demonstrate the extent that organizational culture affects the use of organizational power and managerial power perceptions. This study aims to analyse the relationships between organizational culture and reward power, coercive power, legitimate power, expert power, referent power and knowledge based power which are the sub-dimensions of organizational power within the context of the Denison Organizational Culture Model. With this aim in mind, a model was developed and questionnaires were used for data collection. T-test, one way analysis of variance, correlation and structural equation model analysis were performed to obtain the findings. When the findings obtained are examined, it’s been identified that there is a positive and directly proportional relationship between all the organizational culture and organizational power variables, and subdimensions of these variables. Also, it has been revealed that organizational culture predicts organizational power and organizational power sources. When considered within this context, it has been concluded that position related powers, consisting of legitimate power primarily, coercive power and reward power, are preferred more intensely than individual related powers, based on expert power, referent power and knowledge based power in all analyses.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2051
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Kızıloğlu.pdf3.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,498
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.