Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2056
Title: Attilâ İlhan’ın şiirlerinde mitik unsurlar
Other Titles: Mythical themes in poems by written by Attilâ İlhan
Authors: Tınkır, Onur
Advisors: Yunus Balcı
Keywords: Mit
Şiir
Psikanaliz
Attilâ İlhan
Tematik
Yapı
Yapısalcılık
Anlam
Myth
Poem
Psychoanalysis
Thematic
Structure
Structuralism
Meaning
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İnsanlığın hayatı anlamlandırmasında, kaosu düzenlemesinde, doğa olaylarını fenomonolojik düzeyde idrak edebilmesinde başat rol oynayan mitler, kısaca, insanlığın ilkel çağlarda üretmeye başladığı ve modern çağlarda da kültürel kodlarla aktara geldiği fenomenler olarak tanımlanabilir. Bireyin doğayı algılamasında, evreni belli bir kalıba oturtmasında, sosyal adaleti, etiği tanzim etmesinde büyük öneme sahip olan mitler; inanç kavramıyla birlikte varola gelmiştir. Edebiyatın gelişimiyle paralel olarak ortaya çıkan mitler, sanatkârların zihninde oluşturduğu tasarım dünyasının imgesel ifadesi olarak çağlar boyu dünya edebiyatlarının epistemolojik zemininde bulunmuştur. İnsanlığın bilimsel bilgiye geçmesinden sonra, mitlerin yeniden üretilmesi, edebiyat alanında eser veren sanatkârlar sayesinde mümkün olmuştur. Kendi tasarım dünyalarında bilinçlibilinçsiz mitik anlamı imleyen sanatçıların edebiyat alanında ortaya koyduğu eserler, ciddi bir mit epistemolojisi ortaya koyar. Bu bağlamda, “Attilâ İlhan’ın Şiirlerinde Mitik Unsurlar” adıyla hazırlayacağımız çalışmamızın amacı, insanlığın genetiğinde bulunan kültürel kodun ifadesi olan mit kavramının, modern Türk edebiyatının öncü sanatkârlarından Attilâ İlhan’ın dilinde tezahür etmiş şeklinin epistemolojik anlam bağlamını ortaya çıkartmak yönünde olacaktır. Çalışmamız temelde, tematik ve yapısalcı bir yöntemle kaleme alınacaktır. Bu kuramsal çerçeve, Attilâ İlhan’ın şiirlerinin derin anlam tabakalarında yer alan mitik izleklerin, yapı içinde nasıl üretildiği ve yapı içerisinde üretilen mitik fenomenlerin nasıl bir tematik perspektife sahip olduğu sorunsalının altına yerleştirilecektir. Bu sorunsalın çözümlenmesi, modern mit teorilerinin sosyal bilimselliğiyle harmanlanacak, harmanlanan bu yapı, Attilâ İlhan’ın şiirlerinin anlamlandırılmasında ana eksen olarak kullanılacaktır. Toplamda üç bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde şairin hayatısanatı-eserleri-açıklanacak, ikinci bölümde mit kavramı ve teşekkülü irdelenecek, son bölümde ise bu teorik perspektiften hareketle Attilâ İlhan’ın şiirlerindeki mitik göndermeler gösterilmeye çalışılacaktır.
Myths, that play an essential role in mankind’s effort to give life meaning, bring order to chaos comprehend natural events on a phenomenological level, in sum, can be described as unique phenomena that mankind started fabricating in primitive ages and passed down via cultural codes. Myths, while co-existing with the concept of belief for ages, make it possible for humans to perceive the nature, find a pattern in universe, organize ethic& social justice. Myths have been emergin in a direction that is parallel to the progress of literature. They have been the fictional expression of the imaginative World that artists create in their minds. This fictional expression has been an epistomologic base for the World literature. After humanity’s gravitation towards scientific knowledge, reproduction of myths, have been only possible thanks to the artists that produce Works of literature. In their own worlds of design these artists mark the mythical meaning, consciously or sub-consciously. Their Works present a serious mythical epistomology. In that context, this study we chose to name as “Mythical Themes İn Poems Written By Attilâ İlhan”, aims to expose one thing; the epistomologic context of meaning (that belong to the concept of myth) which manifests itself in Attilâ İlhan’s (who is one of the leading artists of Modern Turkish Literature) use of language. Essentially, our study, wil be written with a method that is thematic& structuralist. This method, wil be utilized as the main axis in the mythical analysis of Attilâ İlhan’s poems. Our study is divided into three chapters in total. In first chapte, we give information about poet’s life, his art and Works. In the second chapter, delve into the concept of myth an how it manifested. In our third and final chapter, we try, from this theorical perspective, to expose the mythical references found in Attilâ İlhan’s poems.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2056
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Onur Tankır.pdf3.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

478
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

207,228
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.