Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2063
Title: İş doyumunun örgütsel bağlılığa etkisi: bankacılık sektörü üzerine bir araştırma
Other Titles: He effect of organizational business in organizational context: a research on banking sector
Authors: Sığmaz, Ali
Advisors: Bağcı, Zübeyir
Keywords: İş Doyumu
Örgütsel Bağlılık
Duygusal Bağlılık
Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık
Job Satisfaction
Organizational Commitment
Affective Commitment
Continuity Commitment
Normative Commitmen
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Araştırmanın temel amacı; iş doyumunun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini göstermektir. İlk bölümde, iş doyumu hakkında temel bilgiler sunulmaktadır. İş doyumunun tanımı, iş doyumu ile ilgili teoriler, iş doyumunu etkileyen çeşitli faktörler ve iş doyumsuzluğu kavramı incelenmektedir. İkinci bölümde, örgütsel bağlılığın tanımı, örgütsel bağlılığın boyutları, örgütsel bağlılığı etkileyen çeşitli faktörler, örgütsel bağlılığın sonuçları ve iş doyumu ile örgütsel bağlılık ilişkisi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, geçmişten günümüze Türk bankacılık sektörü hakkında genel bilgi sunulmuştur. Banka personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılığını ölçmek amacı ile bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada iş doyumu, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık ele alınmıştır. İş doyumu ile örgütsel bağlılık boyutları arasındaki ilişki sorgulanarak iş doyumunun örgütsel bağlılık üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir.
The main purpose of the research; The effect of job satisfaction on organizational commitment. In the first part, basic information about job satisfaction is presented. The definition of job satisfaction, theories about job satisfaction, various factors affecting job satisfaction and the concept of job dissatisfaction are examined. In the second part, definition of organizational commitment, dimensions of organizational commitment, various factors affecting organizational commitment, results of organizational commitment and relationship between job satisfaction and organizational commitment are discussed. In the third chapter, general information about the Turkish banking sector is presented. A study was conducted with the aim of measuring the job satisfaction and organizational commitment of the bank personnel. Job satisfaction, emotional commitment, continuity and normative commitment were considered in the study. The relationship between job satisfaction and dimensions of organizational commitment has been questioned and it has been determined that job satisfaction has an effect on organizational commitment.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2063
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Sığmaz.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 27, 2024

Download(s)

380
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.