Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2065
Title: Polimer içerikli membranlar kullanılarak gerçek numunelerden bazı flavonoid türevlerinin taşınımı ve geri kazanımı
Other Titles: Transport and recovery of some flavonoid derivatives from actual samples by using a polymer inclusion membranes
Authors: Yılmaz, Alime
Advisors: Necip Atar
Keywords: Polimer İçerikli Membran
Flavonoid
Kuersetin
Polymer Inclusion Membrane
Quercetin
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, bir flavonoid türevi olan kuersetinin gerçek numunelerden; pekmez ve şalgamdan polimer içerikli membranlar kullanılarak taşınımı gerçekleştirilmiştir. Taşınım işleminin verimli ve etkili olabilmesi için, sentetik kuersetinin taşınımı yapılarak optimum polimer içerikli membranlar sentezlenmiştir. Polimer içerikli membranlarda, aliquat 336 taşıyıcıyla, sentetik kuersetin asidik donör fazdan, pH 5 tampon çözeltisinin bulunduğu akseptör faza verimli bir şekilde transportu % 62 verimle gerçekleştirilmiştir. Polimer içerikli membranlarda, polimer destek maddesi olarak selüloz tri asetat (CTA), plastikleştirici olarak da 2-NPOE kullanılmıştır. Sentezlenen membranlar Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM), Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ile karakterize edilmiştir. Polimer içerikli membran kullanılarak sentetik kuersetin taşınım deneylerinde; membranın taşıyıcı konstantrasyonu, plastikleştirici türü ve konsantrasyonu, akseptör fazın pH’sı, donör fazın asit türü, donör fazın kuersetin konsantrasyonu taşıma verimine etkileri incelenmiştir. Tüm deneyler 10 gün süreyle her gün numune alınarak sürdürülmüştür. Deney verileri sonucunda sentetik kuersetin taşınımı için elde edilen optimum membran, gerçek numunelerden kuersetin taşınımı için kullanılmıştır.
In this study, transportation of quercetin- which is a flavonoid derivative- was carried out by using polymer inclusion membranes from real samples; grape molasses and turnip. In order to obtain efficient and effective transport process, optimum polymer inclusion membranes were synthesized by transportation of synthetic quercetin. In polymer inclusion membranes, transportation of synthetic quercetin was done with aliquat 336 transporter, from acidic donor phase to acceptor phase with a pH 5 buffer solution with % 62 yield. Cellulose tri acetate (CTA) were used as polymer support material while 2-NPOE was used as a plasticizer material as well. Synthesized membranes were characterized by Atomic Force Microscope (AFM) & Scanning Electron Microscobe (SEM). Transportation of synthetic quercetin experiments by using polymer inclusion membrane, pH of acceptor phase, acid type and quercetin concentration for donor phase effects on transportation yield were investigated throughout this study. All of the experiments were carried out for ten days, by taking samples, every single day. Optimum membrane, which was obtained from the experimental outcomes of transportation of sythetic quercetin, was used for transportation of quercetin from real samples.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2065
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alime Yılmaz.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 6, 2024

Download(s)

166
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.