Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2091
Title: Uluslararası sermaye hareketlerinde karşılaşılan sorunlar ve vergisel çözüm önerileri
Other Titles: Problems in international capital movement and taxational solutions
Authors: Öz, Ersan
Tunç, Gülsüm
Keywords: Sermaye Hareketleri
Küreselleşme
Sermaye Piyasası
Vergisel Kontroller
Capital Movements
Globalization
Capital Markets
Tax Controls
Issue Date: Sep-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüz yaşamında gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeleri, geride kalmış, diğer bir ifadeyle gelişmemiş ülkeleri, kendi politikalarıyla yönetmek, kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmektedirler. Gelişmiş ülkelerin bu konudaki uygulamalarına bakacak olursak, dünyada söz sahibi olmanın en önemli ve en etkili yollarının ekonomi ve askeri yönden güçlü olmaktan geçtiğini anlayabiliriz. Küresel dünyada, uluslararası ticaretin artış göstermesi, katı kuralların törpülendiği piyasa ortamının oluşması, ülkeler arasındaki kapıları sonuna kadar açmış, sermaye hareketlerinin, yatırımların çeşitlendirilmesini ve artış göstermesini doğurmuştur. Sermaye üzerinde çeşitliliğin ve ulusallığın dışında kalan oluşumların artması piyasa gelişimlerini kolaylaştırması yönüyle olumlu etki yapmakta ancak bu durum, piyasadaki gerginlik ve âdilane olmayan bir sermaye yarışını hızlandırmaktadır. Ülkelerin sermaye yarışında ön safhalarda yer alması, dünya ekonomilerinde söz sahibi olmalarına öncülük etmektedir. Küreselleşme ve serbestlikle harmanlanan piyasa, kıyasıya rekabet, ülkelerin belirli ekonomik ve mali politikaları esas alması itibariyle şekillenmekte ve bazı sorunlar açığa çıkabilmektedir. Konumuz itibariyle ekonomik ve mali yönden araştırma yaptığım bu çalışmamda, bahsedilen sorunlar ve vergi ve benzeri çözümleri ayrıntılı biçimde ele alınmakta, aynı zamanda uluslararası sermaye hareketlerinin ülkeler üzerindeki önemini, hareketlerin piyasalarda bıraktığı problemleri ve vergisel önerileri analiz edilmektedir.
In today's world, developed countries manage their own policies and direct them in the direction of their own interests; in other words, the developing countries and the underdeveloped countries. If we look at the practices of the developed countries in this respect, we can understand that the most important and most effective ways of having a word in the world are to be strong in the economic and military aspects. In the global world, the rise of international trade and the creation of a market environment in which solid rules are rubbed has opened up the gap between countries until the end, causing capital movements to diversify and increase investments. The increase in diversity and non-nationalities on capital has had a positive impact on facilitating market developments, but this is accelerating the market tension and non-capitalistic competition. The fact that countries are at the forefront of capital competition paves the way for them to have a say in world economies. The market blended with globalization and liberalism is shaped by fierce competition, countries' specific economic and financial policies, and some problems can arise. In this work I have done research on economics and finance from the standpoint of location, the problems and taxation and similar solutions are discussed in detail, while the importance of international capital movements on the countries, problems left by the movements at the markets and taxation proposals are analyzed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2091
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülsüm Tunç.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

22
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.