Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2095
Title: Az gören çocuklarda görsel algının motor beceri üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effect of visual perception on motor skills in low vision children
Authors: Taşkın, Fatma
Advisors: Bilge Başakçı Çalık
Keywords: Görsel Algı
Motor Beceri
Az Gören Çocuk
Visual Perception
Motor Skill
Low Vision Chidren
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Az görme ve diğer görme sorunları, motor gelişim ve karmaşık motor becerileri öğrenme üzerine olumsuz etki göstermektedir. Bu nedenle çalışmamızda, az gören çocuklarda görsel algının motor beceri üzerine olan etkisini incelemeyi amaçladık. Çalışmaya, Denizli İli Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Görme Engelliler İlkokulu/ Ortaokulu’ nda eğitimine devam eden 30 az gören öğrenci (yaş ortalaması 11,43±2,82, 16 kız, 14 erkek) dahil edildi. Çalışmaya katılan tüm olguların görme performansları uzman göz hekimi tarafından değerlendirildi. Az gören çocukların görsel algılarını değerlendirmek için Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3 (MVPT-3), motor becerilerini değerlendirmek için Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Değerlendirme Bataryası-2 Kısa Formu (BOT-2 KF) kullanıldı. Değerlendirme sessiz, iyi aydınlatılmış bir ortamda yapıldı ve çocuklar testler sırasında motive edildi. Analiz sonucuna göre, MVPT-3 toplam puanı ile BOT-2’nin alt testleri ve toplam puanları ile sırasıyla; ince motor kontrol (r=0,508, p=0,04), manuel koordinasyon (r=0,429, p=0,18), vücut koordinasyonu (r=0,624, p=0,000), kuvvet ve çeviklik (r=0,389, p=0,33) ve toplamda (r=0,619, p=0,000) pozitif yönde ilişkili olduğu bulundu. Sonuçlarımıza göre, az gören çocuklarda geriye kalan görsel algı ile kaba ve ince motor becerin ilişkili olduğunu görmekteyiz. Bu ilişkinin pozitif yönde olması bize az gören çocuklarda görsel algılamanın geliştirilmesi yönünde ileri çalışmalara ışık tutmaktadır. Motor beceriler gelişmediği takdirde çocuğun aktivitelerinde bağımlı olacağı ve gelişiminde geri kalacağı düşüncesindeyiz. Bu nedenle çocukların en erken dönemde değerlendirilip, az gören rehabilitasyonuna yönlendirilmesinin önemli olduğu inancındayız.
Low vision and other visual problems have negative effects on learning motor development and complex motor skills. For this reason we aimed to investigate the effect of visual perception on motor skills in low vision. The study included 30 low vision children (mean age 11,43±2,82 years, 16 female, 14 male) who continued to study at Denizli Educational Institutions Building and Sustainability Association Visually Impaired Primary School / Secondary School. Children with low vision were examined by a professional ophthalmologist. The visual perception of low vision children was assesed using the Motor Free Visual Perception Test-3 (MVPT-3) and their motor performance was assesed using the Bruininks-Oseretsky Motor Profiency Assessment Inventory-2 Short Form (BOT-2). Evaluation was conducted in a quite and well-illuminated environment and children were encouraged during the tests. According to the analysis result, MVPT-3 total score and BOT-2 subtests and total scores are positively correlated with fine motor control (r=0,508, p=0,04), manual coordination (r=0,429, p=0,18), body coordination (r=0,624, p=0,000), strength and agility (r=0,389, p=0,33), and in total (r=0,619, p=0,000), respectively. As a result of our study, we see that the visual perception that remains in low vision children is associated with gross and fine motor skills. The positive direction of this relationship is keep light on us for further studies about the development of visual perception in children with low vision. If the motor skills don’ t improve, we think that the child will be dependent on their activities and will fall back in their development. We believe that it is important for children to be assessed early and directed to low vision rehabilitation.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2095
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Taşkın.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

384
checked on May 6, 2024

Download(s)

382
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.