Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2099
Title: Özel güvenlik görevlilerinin sorunları ve sendikal örgütlenme deneyimleri
Other Titles: The problems related to worklife and unionization experience of private security guards
Authors: Eren, Cüneyt
Advisors: Çağla Ünlütürk Ulutaş
Keywords: Sendika
Sendikal Kriz
Örgütlenme
Özel Güvenlik
Union
Union Crisis
Unionization
Private Security
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Sendikalar Türkiye’de ve dünyada ağır bir kriz içerisindedir. Bu süreçte sendikalar, ekonomik, siyasal ve toplumsal faktörlerin etkisiyle üyelerini ve saygınlıklarını hızla kaybetmiş, sendikal örgütlenmenin üzerine inşa edildiği temel değerler aşınmıştır. Sendikal krizin şiddeti ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte sendikal örgütlenmedeki düşüş eğilimi neredeyse bütün ülkelerde gözlenebilen bir olgudur. Bu çalışmanın amacı kriz göstergelerinin halen tersine çevrilemediği bir dönemde, Türkiye özelinde özel güvenlik görevlilerinin hızlı bir şekilde sendikalaşmasını mümkün kılan etmenlerin analiz edilmesidir. Çalışma çerçevesinde 12 özel güvenlik görevlisi, 2 güvenlik müdürü, 24 sendika yetkilisi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada sendikal krizi söylemlerini ters yüz eden özel güvenlik sektöründeki örgütlenme pratiği hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda sektörde faaliyet gösteren sendikaların örgütlenme çalışmaları sırasında kullandıkları taktik ve stratejiler, araçlar, örgütlenmeye bakış açıları, örgütlenme politikaları çalışmaya konu edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, sektörde çalışanların genç olmalarına karşılık diğer sektörlere göre eğitim düzeylerinin yüksek olması ve özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının tartışıldığı sosyal medya ağlarını inceleyebilmeleri örgütlenmeye olan ilgilerini arttırmıştır. Bunun yanında çeşitli yasal düzenlemeler sayesinde kamuda örgütlenmeleri kolaylaşan özel güvenlik görevlilerinin kamu işyerlerinde çok hızlı bir şekilde sendikalaştığı ancak özel sektör işyerlerinde halen büyük ölçüde örgütsüz biçimde çalışmaya devam ettikleri tespit edilmiştir.
The unions are in a severe crisis in Turkey and in the world. In this process, trade unions have rapidly lost their members and reputations due to economic, political and social factors. In addition, the basic values built on trade union organizations are eroded. Although the severity of the union crisis shows differences from country to country, downward trend in unionization is a phenomenon that can be observed in all countries. Purpose of this study is to analyze the factors that enable the rapid unionization in Turkey’s private security sector in a period where the crisis indicators still haven’t been reversed. Depth interviews with 12 private security guards, 2 security directors and 24 union officials were completed. Detailed information about the private security unionization practice that proves the unionization crisis discourse wrong is provided in the study. In the scope of the study the tactics, strategies and devices used by unions and their perspectives on unionization and unionization politics is discussed. Obtained findings show that even though the workers in the industry are young, their higher education levels according to other industries and their ability to review social media networks during the working hours have increased their interest in unionization. It is also revealed that because of the various legislative regulations that eases unionization in public sector the private security guards have unionized very quickly in public workplaces but in the private sector they are still mostly nonunionised.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2099
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cüneyt Eren.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

284
checked on May 6, 2024

Download(s)

262
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.