Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2105
Title: Kronik boyun ağrılı hastalarda kinezyoteyp uygulamasının tedavi etkinliği: randomize kontrollü çalışma
Other Titles: The effectiveness of kinesiotape in the treatment of chronic neck pain: randomise controlled study
Authors: Emine Aslan Telci
Doğan, Hilal
Keywords: Kronik Boyun Ağrısı
Kinezyoteyp
Fizyoterapi
Ağrı
Özür
Chronic Neck Pain
Kinesiotape
Physiotherapy
Pain
Disability
Issue Date: Sep-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma kronik boyun ağrılı bireylerde kinezyoteyp uygulamasının tedavi etkinliğini incelemek amacıyla planlandı. Toplam 44 birey (yaş aralığı: 30-55; 32 kadın, 12 erkek) randomize olarak iki gruba (çalışma grubu: 22, kontrol grubu: 22) ayrıldı. Tüm bireylere aktif (egzersiz) ve pasif (hotpack, ultrason ve konvansiyonel TENS) tedavi uygulamalarını içeren konvansiyonel fizyoterapi yöntemleri 15 seans (haftada 5 gün) uygulandı. Çalışma grubundaki bireylere ek olarak her seans sonunda kinezyoteyp uygulaması yapıldı. Ağrı şiddeti (Vizüel Analog Skalası), basınç ağrı eşiği (dijital algometre), normal eklem hareketi (CROM cihazı), kas kuvveti (Hand-Held Dinamometre), kas enduransı, pektoralis minör kas kısalığı, özür (Boyun Özür Göstergesi), yaşam kalitesi (Nottingham Sağlık Profili) ve ruhsal durum (Beck Depresyon Ölçeği) değerlendirmeleri tedavi öncesi, tedavinin 2.günü ve tedavi sonrası yapıldı. Bireylerin tedavi memnuniyeti (Vizüel Analog Skalası) ile tedavinin 2.günü ve tedavi sonrasında değerlendirildi. Grup içi karşılaştırmalara bakıldığında çalışma grubunda 2. günde ağrı şiddeti, normal eklem hareketi ve özür durumunda elde edilen düzelme tedavi öncesine göre daha yüksekti (p<0.05). Kontrol grubunda 2. günde tedavi öncesine göre hiçbir parametrede anlamlı bir düzelme olmadığı belirlendi (p>0.05). Her iki grupta da tedavi sonrası tüm parametrelerde elde edilen düzelmeler tedavi öncesine göre anlamlı derecede daha fazla idi (p<0.05). Çalışma grubunda tedavi sonrası hasta memnuniyeti 2. güne göre anlamlı derecede daha yüksek iken (p<0.05) kontrol grubunda anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). İki grup arasında tedavinin 2. günü hiçbir parametrede anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Tedavi sonrası çalışma grubunda basınç ağrı eşiği ve özür düzeyinde elde edilen iyileşmelerin kontrol grubuna göre daha fazla olduğu belirlendi (p<0.05). Bu çalışmanın sonuçları kronik boyun ağrısında konvansiyonel fizyoterapi yöntemleri ile birlikte uygulanan kinezyoteypin ağrı, ve özrü düzeltmekte tek başına konvensiyonel fizyoterapi uygulamalarına göre ek bir yarar sağladığını göstermiştir.
This study was planned to investigate the efficacy of traetment for kinesiotape application in chronic neck pain individuals. A total of 44 individuals (age range: 30-55; 32 females, 12 males) were randomly divided into two groups (study group: 22, control group: 22). Conventional physiotherapy methods including active (exercise) and passive (hotpack, ultrasound and conventional TENS) treatment were applied to all subjects for 15 sessions (5 days a week). In addition to the individuals in the study group, kinesiotape application was performed at the end of each session. Pain (Visual Analogue Scale), pressure pain threshold (digital algometer), range of motion (CROM device), muscle strength (Hand-Held Dynamometer), muscle endurance, pectoralis minor muscle length, quality of life (Nottingham Health Profile) and depressive symptoms (Beck Depression Scale) assessments were performed before treatment, on the second day of treatment and after treatment. Treatment satisfaction with individuals (Visual Analogue Scale) was assessed on the 2nd day of treatment and post-treatment. When the intra-group comparison is examined, 2nd day in the study group pain, range of motion and disability was higher than that obtained when the pre-treatment assesment (p <0.05). There was no significant improvement in any of the parameters in the control group on the 2nd day compared to the pre-treatment (p>0.05). In both groups, the improvements in all parameters after treatment were significantly higher than the treatment (p<0.05). In the study group, patient satisfaction after treatment was significantly higher than at day 2 (p<0.05), but there was no significant difference in the control group (p>0.05). There was no significant difference between the two groups on day 2 of treatment (p>0.05). In the post-treatment study group, pressure pain threshold and disability level were found to be better than control group (p <0.05). The results of this study have shown that kinesiotape in conjunction with conventional physiotherapy methods in chronic neck pain provides additional benefit over conventional physiotherapy applications in treating pain and disability.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2014SBE013).
URI: https://hdl.handle.net/11499/2105
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hilal Doğan.pdf2.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.