Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2228
Title: Kurumsal girişimciliğin stratejik işbirliklerine etkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the effect of corporate entrepreneurshıp on strategıc allıances
Authors: Arman, Mutlu
Advisors: Ayşe İrmiş
Keywords: Kurumsal Girişimcilik
Stratejik İşbirlikleri
Çevresel Dinamizm
Rekabetçi Davranış
Corporate Entrepreneurship
Strategic Alliances
Environmental Dynamism
Competitive Behavior
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Stratejik İşbirlikleri ve Kurumsal Girişimcilik, firmaların içinde bulundukları çevre şartlarında rekabet avantajı elde edebilmek için yöneldikleri önemli olgulardandır. Girişimcilik faaliyetinin birey ötesinde, kurumsal boyutta olması örgütün girişim sürecindeki etkinliği ve verimliliği üzerinde belirleyicidir. Kurumsal girişimcilik faktörünün, işletmelerin rekabet şartları içerisinde daha uzun dönemde varlıklarını devam ettirebilmeleri için stratejik işbirliği yapmalarında rol oynadığı varsayılmaktadır. Ancak bu etkileşimin mevcudiyeti ve yönü çevrenin cömert ya da saldırgan olmasına göre değişkenlik gösterir. Bu araştırma, firmaların içinde bulundukları çevre ortamlarında kurumsal girişimciliğin stratejik işbirlikleri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışmada, firmaların içinde bulundukları çevresel dinamizm ve rekabetçi çevre ortamlarının kurumsal girişimcilik değişkeni aracılığı ile stratejik işbirlikleri üzerindeki dolaylı etkisi ve bu çevre değişkenlerinin kurumsal girişimcilik ve stratejik işbirlikleri üzerindeki doğrudan etkisi araştırılmaktadır. Bu değişkenler arasındaki ilişki ve etkileri incelemek için araştırma modeli oluşturulmuş ve veri toplamak amacıyla da anket tekniği kullanılmıştır. Modeldeki değişkenler arası ilişkileri belirlemek için verilere Pearson Korelasyon Analizi, karşılıklı etkileri tespit edebilmek için Regresyon Analizleri ve Sobel Testi uygulanmıştır. Araştırmanın anketleri, İstanbul Sanayi Odası ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 175 firma yöneticisinden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, kurumsal girişimciliğin stratejik işbirlikleri üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmektedir. Ayrıca, çevresel dinamizm ve rekabetçi davranışın kurumsal girişimcilik üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Çevresel dinamizm ve rekabetçi davranışın kurumsal girişimciliğin aracı rolü ile stratejik işbirlikler üzerinde pozitif yönlü dolaylı bir etkisinin olduğu da görülmüştür. Çevresel dinamizmin stratejik işbirlikler üzerinde doğrudan bir etkisinin olmamasına rağmen rekabetçi davranışın stratejik işbirlikler üzerinde negatif yönlü bir etkisinin olduğu bulgulanmıştır.
Strategic Alliances and Corporate Entrepreneurship are important events for companies to gain competitive advantages in their environment. Beyond the individuality of the entrepreneurial activity, organizational dimension determines the efficiency and productivity of the enterprise in the process of enterprise. It is assumed that the corporate entrepreneurship factor plays a role in strategic alliances in order to enable enterprises to maintain their assets over the longer term in the competitive conditions. However, the presence and direction of this interaction varies according to whether the environment is generous or aggressive. This study’s objective is to examine and state the effect of corporate entrepreneurship on strategic alliances in the environment in which firms are located. In addition, this study examines the indirect effect of environmental dynamism and competitive environmental environments on strategic alliances through corporate entrepreneurship variable and direct effect of these environmental variables on corporate entrepreneurship and strategic alliances. A research model was developed to investigate the relationships and effects between these variables and questionnaires were used for data collection. Pearson Correlation Analysis was applied to data to identify relationship between variables of model and Regression Analyzes and Sobel Test were applied to determine mutual effects. The survey was applied to 175 company managers working on the list of the top 500 Industrial Enterprises of Istanbul Chamber of Industry. The survey findings showed that corporate entrepreneurship has a positive effect on strategic alliances. Furthermore, the research findings revealed that environmental dynamism and competitive behavior have a positive effect on corporate entrepreneurship. The research findings also showed that environmental dynamism and competitive behavior have a positive and indirect effect on strategic alliances with the intermediary role of corporate entrepreneurship. The survey findings determined that environmental dynamism has no direct effect on strategic alliances but competitive behavior has a negative effect on strategic alliances.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2228
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mutlu Arman.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 6, 2024

Download(s)

278
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.