Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2230
Title: Jinekolojik kanser tanısı alan kadınlar ve bakım veren aile üyelerinin deneyimleri
Other Titles: Experiences of women with gynecological cancer and family caregivers
Authors: Vardar, Okan
Advisors: Pınar Serçekuş Ak
Keywords: Jinekolojik Kanser
Bakım Verici
Aile
Kanserle Baş Etme
Gynecologic Cancer
Caregiver
Family
Coping With Cancer
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kanser, tanı alan bireyi olduğu kadar bakım veren aile üyelerini de birçok açıdan etkileyen ve baş etmeyi zorlaştıran bir hastalıktır. Bu araştırmanın amacı, jinekolojik kanser tanısı alan, kemoterapi tedavisine devam eden kadınların ve bakım veren aile üyelerinin hastalık sürecinde yaşadıkları deneyimlerin saptanmasıdır. Araştırma kalitatif bir çalışma olup örneklemini Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Fahri Gökşin Onkoloji Merkezi Tıbbi Onkoloji Kemoterapi ünitesine gelen, jinekolojik kanser tanısı almış 11 hasta ve jinekolojik kanser tanısı almış yakınına bakım veren 12 hasta yakını oluşturmuştur. Örneklem sayısı, görüşmelerde eski bilgiler tekrarlanıp yeni bilgiler ortaya çıkmayıncaya kadar devam edilerek belirlenmiştir. Veriler, kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış rehber görüşme formu kullanılarak görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Görüşmeler katılımcıların izni dahilinde ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın hastalardan elde edilen verileri, dört ana tema altında toplanmıştır: kansere ve kanserin nüks etmesine ilk tepkiler, kanserin yaşattığı zorluklar, kanserle baş etme ve sağlık kurumundan beklentilerdir. Çalışmanın bakım veren aile üyelerinden elde edilen verileri, beş ana tema altında toplanmıştır: kansere ve kanserin nüks etmesine ilk tepkiler, bakım verme sürecinde yaşanan zorluklar, baş etme, kazanımlar ve sağlık kurumundan beklentilerdir. Hastalar ve hasta yakınlarının kanser tanısını ilk öğrendiklerinde şok, üzüntü, yıkılma gibi duygular yaşadıkları saptanmıştır. Hem hastalar hem de bakım verenlerin bu süreçte fizyolojik, psikolojik, sosyal, cinsel, ekonomik ve sağlık kurumundan kaynaklı zorluklarla karşılaştıkları, çeşitli baş etme yöntemleri kullandıkları ve psikiyatrik destek görmek isteme, kemoterapi tedavisi alan hastalar için ayrı kan alma birimi gibi kurumdan ve sağlık personelinin daha duyarlı davranması gibi sağlık personelinden çeşitli beklentileri olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak hasta ve bakım veren aile üyelerinin pek çok zorluk yaşadığı ve zaman zaman baş etmede yetersiz kaldıkları saptanmıştır. Sağlık personelinin hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini dikkate alarak ihtiyaç duydukları desteği sağlaması büyük önem taşımaktadır.
Cancer is a disease that affects the caregiving family members as much as the individual who is diagnosed in many ways and makes it difficult to cope. The purpose of this study is to identify the experiences of women who are receiving gynecological cancer diagnosis and caregiving family members in the disease process. The study was a qualitative study and it included 11 patients with gynecologic cancer diagnosis and 12 patients with gynecological cancer diagnosis who came to the Medical Oncology Chemotherapy Unit of Denizli Pamukkale University Hospital Fahri Goksin Oncology Center. The number of samples was determined by repeating the old information until the new information was not revealed. Data were collected by interview using personal information form and semi-structured guide interview form. Negotiations were recorded with the voice recorder within the permission of the participants. The obtained data were evaluated by content analysis method. The data from the patients are collected under four main themes: initial reactions to cancer and recurrence of cancer, difficulties experienced by the cancer, cope with cancer and expectations from the health facility. The data from the caregivers family members are collected under five main themes: initial reactions to cancer and recurrence of cancer, difficulties in the care delivery process, cope with cancer, gains and expectations from the health facility. It was determined that the patients and their relatives experienced feelings such as shock, sadness and destruction when they first learned cancer diagnosis. Both patients and caregivers are faced with difficulties related to physiological, psychological, social, sexual, economic and health facilities in this process, they are using various coping methods and such as want to see psychiatric support, a separate blood collection unit for receiving chemotherapy treatment patients and such as being more sensitive of healthcare personnel it has been determined that there are various expectations from health personnel. As a result, patient and caregiving family members had many difficulties and were found to be inadequate to cope from time to time. It is of great importance that the health personnel provide the support they need by taking into account the expectations of patients and their relatives.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2230
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okan Vardar.pdf3.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

312
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,254
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.