Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2438
Title: Cerrahi menopozun kadınlara etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effect of surgical menopause on women
Authors: Uzun, Rabia
Advisors: Nesrin Yağcı
Keywords: Cerrahi Menopoz
Spinal Ağrı
Fiziksel Fonksiyonlar
Psikososyal Fonksiyonlar
Bilişsel Fonksiyonlar
Surgical Menopause
Spinal Pain
Physical Function
Psychosocial Function
Cognitive Function
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışmamız, cerrahi menopozun kadınlarda fiziksel, psikososyal ve bilişsel fonksiyonlar üzerine olan etkilerinin incelenmesi amacıyla planlandı. Bu çalışmaya yaşları 40-54 yıl olan 25 kadın katılımcı dâhil edildi. Katılımcılar henüz doğal menopoza girmemiş, menopoz için cerrahi endikasyonu almış ve okur-yazar olan, bireylerden oluşmaktadır. Tüm katılımcılar cerrahi öncesi demografik bilgi formu, 5 kez otur-kalk testi, otur-uzan testi, yarı çömelme testi, el kavrama kuvvetini ölçme testi, Görsel Analog Skala (GAS), Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Center for Epidemiological Study Depression Scale (CES- Depresyon Ölçeği), Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HADÖ), Kadın Sağlığı Inisiyatifi Uykusuzluk Ölçeği (KSIUÖ), Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MBDÖ) ile değerlendirilmişlerdir. Tüm katılımcılar cerrahi öncesi ve cerrahiden 3 ay sonra değerlendirildi. Cerrahi sonrasında katılımcıların spinal ağrılarında ve depresyon düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede iyileşme olduğu görülmüştür (p<0,05). Katılımcılar yaş gruplarına göre sınıflandırıldıklarında 1. grubun (40-46 yaş) 2. gruba (47-54 yaş) göre ameliyat öncesinde daha stresli olduğu gözlemlendi (p<0,05). Ameliyat sonrasında ASÖ puanları arasında fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Diğer fiziksel, psikososyal ve bilişsel fonksiyonlarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Bu çalışmanın sonuçları; cerrahi menopoz sonrasında katılımcıların depresyon düzeylerinde ve spinal ağrılarında iyileşme görüldü. Cerrahi menopoz katılımcıların diğer fiziksel, psikososyal ve bilişsel fonksiyonlarını etkilemedi.
This study was planned to examine the effects of surgical menopause on physical, psychosocial and cognitive functions. The study were included 25 women between 40-54 years old. Participants who have not yet entered menopause, have been diagnosed with surgical menopause, and are literate. Before surgical menopause, all participants were assessed using a form including demografic information, 5 times sit to stand test, sit and reach test, half squat test, hand grip strength measurement test, Visual Analogue Scale (VAS), Perceived Stress Scale (PSS), Center for Epidemiological Study Depression Scale (CES Depression Scale), Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) and Montreal Cognitive Assessment Scale (MOCA). All participants were reevaluated after 3 months of surgical menopause. After surgical menopause, there was a statistically significant improvement in participants' spinal pain and depressive symtoms (p<0.05). In addition, when the participants were classified according to age groups, it was observed that the first group (40-46 years) was more stressed before the operation than the second group (47-54 years) (p<0,05). There was no significant differences between postoperative PSS scores (p> 0.05). Also, there was no statistically significant difference between in other physical functions, psychosocial functions, and cognitive functions (p>0.05). The results of this study; after surgical menopause, participants depression levels and spinal pain improved. Surgical menopause did not affect the other physical, psychosocial and cognitive functions of the participants.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2438
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rabia Uzun.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

366
checked on May 6, 2024

Download(s)

216
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.