Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2461
Title: Pelophylax caralitanus (Arıkan, 1988) türünün Işıklı ve Burdur populasyonlarında yaş tayini ve bazı büyüme parametreleri
Other Titles: Age determınation and some growth parameters of Işıklı and Burdur populatıons of Pelophylax caralitanus (Arıkan, 1988)
Authors: Günay Arısoy, Ayşen
Advisors: Eyup Başkale
Keywords: Beyşehir Kurbağası
Endemik
İskelet Kronolojisi
Yaş Tayini
Beyşehir Frog
Skeletochronology
Age Determination
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Beyşehir kurbağası, Pelophylax caralitanus, dünya üzerinde sadece Göller bölgesi ve yakın çevresinde dağılış gösteren endemik bir türdür. Bu çalışmada Beyşehir kurbağasının Burdur Gölü ve Işıklı Gölü populasyonlarında iskelet kronolojisi yöntemini kullanarak bazı demografik bilgilerin elde edilmesi sağlanmıştır. Buna göre, Burdur Gölü’ne ait erkek bireylerin SVL uzunlukları 75,30±1,944mm olarak, dişi bireylerinin ise 89,33±2,871mm olarak kayıt edilmiştir. Işıklı Gölü populasyonunda ise erkek bireylerin SVL uzunlukları 69,00±2,377mm, dişi bireylerde ise ortalama 75,47±4,276mm olarak hesaplanmıştır. Türün vücut ağırlıkları ise dişilerde 10,5-199gr, erkeklerde 21,4-85,6gr arasında değişmektedir. Bu veriler daha detaylı bir şekilde analiz edildiğinde, bu türün bireylerinin boyları ile ağırlıkları arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca, Beyşehir kurbağasının hem dişi ve erkek bireyleri arasında hem de populasyonlar arasında SVL uzunlukları arasındaki farkların istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan, Burdur Gölü’ne ait dişi bireylerin ortalama yaşları 5,76±1,92 iken erkek bireylerin ortalama yaşları 5,80±2,15 olarak hesaplanmıştır. Işıklı Gölü’ne ait dişi bireylerin ortalama yaşları 5,21±2,44 yıl olarak, erkek bireylerin ortalama yaşları ise 4,50±1,87 yıl olarak hesaplanmıştır. Her iki populasyonda da ilk üreme yaşı hem erkek hem de dişi bireylerde 2 yaş olarak belirlenmiştir. Maksimum yaş ise her iki populasyonun dişilerinde 9 yaş olarak hesaplanırken, Burdur Gölü’ne ait erkek bireylerde 9 yaş, Işıklı populasyonunda erkek bireylerinde de 8 yaş olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar türün yaş yapısında benzerlikler gösterse de türün vücut ebatları çevre koşullarına göre farklılıklar göstermektedir.
The Beyşehir frog, Pelophylax caralitanus, is an endemic species of Turkey and distributed the Lake District and surrounding areas. In this study, we present some demographig informations on Beyşehir Lake and Işıklı Lake populations of Beyşehir frog were presented by using skeletochronology methods. According to our results, SVL was calculated as 75.30±1.944mm for males and 89.33±2.871mm for females in Burdur lake population while it was computed as 69.00±2.377 mm for males and 75.47±4.276mm for females in Işıklı lake population. The range of the body weight of species were 10.5-199gr for females and 21.4-85.6gr for males. When these data were analyzed in more detail, a positive correlation was found between the SVL and body weights of the species. In addition, both SVL of males and females of Beysehir frog and SVL between populations due to their gender were shown statistically significant differences. On the other hand, the average ages were 5.76 ± 1.92 for females and 5.80 ± 2.15 for males in Burdur Lake population while they were as 5.21±2.44 and 4.50±1.87years for Işıklı lake population respectively. The first reproductive ages were determined as 2 years for males and females in both populations. The maximum ages were found as 9 years except males of Işıklı kale population that is found as 8 years. These results present that although, Beyşehir frog has the similar type age structure in different populations, body sizes of the species differred due to environmental conditions of the habitats.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2016FEBE047 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2461
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AYŞEN GÜNAY ARISOY.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AYŞEN GÜNAY ARISOY onay.pdf320.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 27, 2024

Download(s)

150
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.