Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2500
Title: Öğretmenlerin bitişik eğik yazı kullanımına dönük düşünceleri: Esenyurt İlçesi örneği
Authors: Ekin, Kürşat Han
Advisors: Kumral, Orhan
Keywords: Bitişik Eğik Yazı
Yazı Öğretimi
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yapmış olduğumuz çalışmanın genel amacı, okullarda öğretilen bitişik eğik yazı hakkında öğretmenlerimizin düşüncelerini öğrenmek ve bu düşünceleri değerlendirmektir. Proje çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmanın probleminin ne olduğu irdelenmiştir. Araştırmanın amacı ve önemi üzerinde durulmuş, sayıltılar ve tanımlar projeye aktarılmıştır. Ayrıca araştırmanın sınırlılıkları da projede belirtilmiştir. İkinci bölümde, yazı öğretimi hakkında genel bir bilgi verilmiş, yazı öğretiminin önemi, ilkeleri, yazı öğretiminde kullanılan metot ve teknikler, yazı öğretimine etki eden unsurlar ve yazı öğretimi yöntemleri ile ilgili literatür taraması yapılarak projeye aktarılmıştır. Ayrıca proje çalışmasının ana fikri olan bitişik eğik yazı ile araştırmalara bu bölümde yer verilmiştir. Bitişik eğik yazı hakkında tanımlama yapılarak, bitişik eğik yazı öğretimine hazırlık aşamasından bahsedilmiştir. Bitişik eğik yazı öğretiminde kullanılan araç-gereçler, bitişik eğik yazının öğretimi, küçük ve büyük harfler, harflerin birleştirilmesi, dikkat edilmesi gereken ilkeler ve bitişik eğik yazı öğretiminde değerlendirme başlığı adı altında literatür taraması yapılarak projeye aktarılmıştır. Üçüncü bölümde ise bitişik eğik yazının kullanımına dönük öğretmen düşüncelerini belirlemek için Esenyurt ilçesindeki bazı okullarda anket çalışması yapılmış ve veriler projeye aktarılmıştır. Araştırmanın modeli, evren ve örneklem, bulgular ve analizlere bu bölümde değinilmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’un Esenyurt İlçesinde bulunan bazı okullardaki 1. ve 2. sınıfta görev yapan 100 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde anket formu kullanılmıştır. Anket demografik özellikler, likert ölçeği ve açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analiz edilmesinde IBM SPSS paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde öğretmen görüşlerini belirleyebilmek için frekans testi, yüzde değeri ve aritmetik ortalama hesaplama yöntemi uygulanmıştır. Ölçeğin son kısmında bulunan açık uçlu soruya verilen cevaplar kendi arasında gruplandırılarak proje çalışmasına eklenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bitişik eğik yazı kullanımı hakkında öğretmenlerin birçok sıkıntı yaşadığı ve öğretmenlerin birçoğu bitişik eğik yazı kullanımı uygulamasından memnun olmadıkları tespit edilmiştir. Özellikle öğrencilere küçük yaşta eğitim verilmesi ve fizyolojik yapılarının daha bu eğitime uygun olmamasından dolayı öğrencilerin bitişik eğik yazıyı öğrenmelerinde zorluk çektikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu süreçte velilerin de çocuklarına destek olmadığı hatta bitişik eğik yazı eğitimine olumsuz baktıkları da analiz sonuçlarında tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2500
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kürşat Han Ekin.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Kürşat Han Ekin onay.pdf
  Restricted Access
300.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open    Request a copy
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 6, 2024

Download(s)

230
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.