Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2528
Title: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi çalışanları ve ebeveynlere verilen gürültü kontrol eğitiminin etkisi
Other Titles: The effect of noise control training given to newborn neonatal intensive care unit workers and parents
Authors: Bayar Şakın, Nazan
Advisors: Sebahat Altundağ
Keywords: Gürültü
Eğitim
Sağlık Çalışanları
Ebeveyn
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Noise
Training
Health Care Workers
Parent
Neonatal Intensive Care Unit
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, YYBÜ'ndeki gürültü düzeyini belirlemek, ebeveynlere ve sağlık çalışanlarına (YYBÜ ekip üyelerine, YYBÜ’sine hasta işlemleri için gelen sağlık personellerine) verilen gürültü kontrol eğitiminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla ön test-son test yarı deneysel desen kullanılarak yapılmıştır. Araştırma örneklemini, bir üniversite hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 15 Mart - 15 Aralık 2017 tarihleri arasında çalışanları, ebeveynlerini ve sağlık çalışanlarını (toplam 54 çalışan ve 8 ebeveyn) kapsamaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatürden yararlanılarak hazırlanan gürültü belirleme formu, sağlık çalışanı ve ebeveyn anket formu ve ses ölçüm cihazı kullanıldı. Çalışma için etik kurul onayı, kurum izinleri ve katılımcıların onamları alınmıştır. Ebeveyn ve sağlık çalışanları için ayrı günlerde interaktif eğitim teknikleri kullanılarak eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında gürültü soruları tekrar sorulmuş ve ortam gürültü ölçümü yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, Independent Samples T ve Mann-Whitney Test kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çalışanların %45,5’inin hemşire %41,1’inin 1-5 yıldır YYBÜ’nde süre ünitede çalıştığı saptandı. Annelerin %37.5’i 25-29, babaların %25 30-39 yaş grubunda belirlenmiştir. YYBÜ gürültü düzeyinin 70 dB'in altına olması gerektiğini, ebeveynlerin % 100'ü çalışanların ise %94.5'i eğitim sonrası belirtmiştir. Çalışanların %90.9 monitör alarmlarının ebeveynlerin ise %62.5'i kendilerinin gürültü kaynağı olduğunu düşünmektedir. Gürültü ölçüm sonuçlarında düşüş gözlenmiştir. (p<0.01). Bu sonuçlar doğrultusunda, belirli aralıklara ölçüm yaparak gürültü düzeylerinin belirlenmesi; YYBÜ’deki sağlık çalışanlarına ve ebeveynlere interaktif öğretim teknikleri kullanarak, gürültü kontrolünde sürekli ve düzenli eğitim verilmesi önerilmiştir.
This study was conducted using pretest-posttest quasi-experimental design to determine the noise level in NICU and assess the effectiveness of the noise control training given to parents and health care workers (NICU team members, and health care staff coming to NICU for patient procedures). The sampling of the study consisted of the staff working in the Neonatal Intensive Care Unit of a university hospital, the healthcare workers of the hospital, and the parents (54 workers and 8 parents in total) between March 15 and December 15, 2017. The data of the study were collected using the noise determination form designed by the researcher in the light of the related literature, a questionnaire form for health care workers and parents, and a sound meter. Ethics committee approval, institutional approvals, and approvals of the participants were obtained for the study. The parents and health workers were trained on separate days using interactive teaching techniques. After the training, noise related questions were asked again, and ambient noise measurements were made. SPSS 21.0 software package was used for the analysis of the study data. Numbers, percentages, mean scores, Independent Samples T, and Mann-Whitney Test were used for data analysis. As a result of the research, it was determined that 45,5% of the workers and 41,1% of the nurses worked for 1 to 5 years in the NICU. 37.5% of the mothers were found to be aged between 25 and 29, while 25% of the fathers were in the 30-39 age group. At the end of the training, 100 % of the parents and 94.5% of the workers stated that the noise level in NICUs should be below 70 dB. 90.9% of workers thought monitor alarms were the source of the noise, whereas 62.5% of parents reported that they were the source of the noise. A decrease was observed in the noise measurement findings (P <0.01). In the light of these results, it can be recommended that noise levels should be determined by regular measurements, and that health care workers in NICUs and parents should be provided continuous and regular training on noise control by using interactive teaching techniques.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2528
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazan Bayar Şakın.docx14.64 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

112
checked on May 6, 2024

Download(s)

566
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.