Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2542
Title: Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka yetenekleri ve stresle başa çıkma stilleri: Pamukkale Üniversitesinde bir araştırma
Other Titles: University students stress coping styles with their emotional intelligence skills: a reserach at Pamukkale University
Authors: Akbaş, Senem
Advisors: Barutçu, Esin
Keywords: Duygusal Zeka
Stres
Üniversite
Emotional İntelligence
Stress
University
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı; üniversitede İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde 1. 2. 3. 4. ve 4+ sınıfında okuyan öğrencilerinin duygusal zeka yetenekleri ile stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişkiyi ve duygusal zeka yetenekleri ve stresle başa çıkma stillerinin demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmanın örneklemi 2016-2017 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesinin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde öğrenim görmekte olan 231 kız, 178 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında üç ayrı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar; Deniz, Özer ve Işık tarafında geçerliliği ve güvenirliliği yapılan Petrides ve Furnham tarafından oluşturulan Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği ve Şahin ve Durak tarafından geçerliliği ve güvenirliliği yapılan Folkman ve Lazarus tarafından oluşturulan Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formudur. Verilerin analizinde duygusal zeka yetenekleri ile stresle başa çıkma stiller arasındaki ilişkiyi saptamak için korelasyon analizi yapılmıştır. Duygusal zeka yetenekleri ile stresle başa çıkma stillerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak için istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Demografik özelliklerin iki gruba ayrıldığı özelliklerde t testi, ikiden fazla gruba ayrıldığı özelliklerde tek yönlü varyans analizi Anavo yöntemi kullanılmıştır. Bulunan tüm verilerin analizini yapmak için SPSS programı kullanılmıştır.
The purpose of this research; searching emotional intelligence skills and relationship between emotional intelligence skills and stress coping styles for students who studying at faculty of economics and administratince sciences and engineening faculty also examine whether stress show a meanfull difference according to the demographic characteristics. The cluster of research consists from 231 girls and 178 boys who are studying at Pamukkale University’s faculty of economics and administratince sciences and engineering faculty in 2016 and 2017 In the analysis of the data; a correlation analysis was done to determine the relationships between emotional intelligence abilities and stress coping styles. Statistical methods were used to determine whether emotional intelligence skills and stress coping styles differ according to demographic characteristics T test were used for demographic characteristics which are divident into two groups,one way variance analysis Anova method were used for demographic characterists which are divided more than two groups. SPSS program was used to analyze all the data.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2542
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Senem Akbaş.pdf850.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Senem Akbaş Onay.pdf280.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

194
checked on May 6, 2024

Download(s)

370
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.