Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2546
Title: Denizli İlinin tüketici temelli marka değeri algısı: karşılaştırmalı bir araştırma
Other Titles: Comsumer based brand equity perception of Denizli Province: comparative research
Authors: Akyıldız, Bahar
Advisors: Duygu Koçoğlu
Keywords: Şehir Markalaşması
Şehir Pazarlaması
Marka Değeri
Marka Değeri Boyutları
City Brand
City Marketing
Brand Equity
Brand Equity Dimensions
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Küreselleşen dünyada rekabet yalnızca mal ve hizmet bazında değil aynı zamanda şehirler ve ülkeler arasında da yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, şehir pazarlaması ve markalaşması konusunda literatür taraması yapmak, Denizli ilinin; sakinleri ile ziyaretçilerinin ve Pamukkale Üniversitesine yeni kayıt olan öğrenciler ile mevcut kayıtlı öğrencilerin tüketici temelli marka değeri algısını belirlemektir. Ayrıca söz konusu gruplar arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve marka değerini oluşturan boyutlar arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı test etmektir. Araştırma yöntemi olarak, tanımlayıcı araştırma yapılmış olup veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel analizlerden, güvenilirlik analizi, Pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklem t-testi gibi istatistiksel testlerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, ziyaretçilerin ve sakinlerin Denizli ilinin marka değerine ilişkin görüşleri yeni kayıt ve mevcut kayıtlı öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
In the globalizing world, competition is not only restricted to goods and services, but also seen among cities and countries. The purpose of this study is to make a literature search on city marketing and branding to determine the customer based brand equity perception of residents and visitors in Denizli as well as newly enrolled and currently enrolled students at Pamukkale University. In addition, another objective of the study is to find out the differences among mentioned groups and to test whether there is a significant relationship among the dimensions that constitute the brand equity. As a research method, questionnaire technique was used as data collection. In the analysis of the obtained data, descriptive analyses such as arithmetic mean, standard deviation were used and statistical tests such as reliability analysis, Pearson correlation analysis, one-way variance analysis and independent sample t-test were used. As a result of the research, it was determined that the visitors and the residents had a positive opinion on the brand equity of the Denizli Province compared to the newly and currently enrolled students.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2546
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahar Akyıldız.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 27, 2024

Download(s)

254
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.