Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2573
Title: Kronik diz osteoartrit tedavisinde tüm vücut vibrasyonu, dirençli egzersiz ve ev programının etkinliğinin karşılaştırılması
Other Titles: A comparison the effectiveness of whole body vibration, progressive resistive exercise and home-based exercise in patients with chronic knee osteoarthritis
Authors: Pekesen Kurtça, Mine
Advisors: Ummuhan Baş Aslan
Keywords: Diz
Osteoartrit
Tüm Vücut Vibrasyonu
İlerleyici Dirençli Egzersiz
Ev Egzersizi
Knee
Osteoarthritis
Whole Body Vibration
Progressive Resistive Exercise
Home-Based Exercise
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Çalışmamızın amacı, osteoartrit tedavisinde kullanılan tüm vücut vibrasyonu egzersizi, ilerleyici dirençli egzersiz ve ev egzersizinin etkilerini karşılaştırmaktır. Yöntem: Diz osteoartriti (Grade II-III, Kellgren & Lawrence) tanısı konmuş olan kırk beş hasta (ortalama yaş = 53,2 ± 5,8 yıl, 43 kadın, 2 erkek) çalışmaya katılmıştır. Katılımcılar tüm vücut vibrasyonu egzersiz eğitimi (Grup-1), ilerleyici dirençli egzersiz eğitimi (Grup-2) ve ev egzersizi eğitimi (Grup-3) olmak üzere rastgele üç gruba ayrılmıştır. Gruplar egzersiz eğitimlerini haftada üç gün, üç ay boyunca toplam 36 seans uygulamışlardır. Tüm gruplar başlangıçta hasta eğitimi programına dahil edilmiştir. Katılımcıların dinamik dengeleri TUG (zamanlı kalk yürü) testi ile değerlendirilmiştir. Kas kuvveti dijital el dinamometresi (JTech Commander PowerTrack II), ağrı Görsel Analog Skala (GAS), emosyonel statü Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Envanteri (BAE), yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili (NSP) kullanılarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların fonksiyonel düzeyi Western Ontario ve McMaster Üniversitesi Osteoartrit indeksi (WOMAC) ile normal eklem hareket açıklığı (NEH) gonyometre ile değerlendirilmiştir. Kıkırdak kalınlığı ultrasonla (US) ölçülmüştür. Değerlendirmeler, çalışmanın başlangıcında, egzersiz programını tamamladıkları üçüncü ayda ve altıncı ayda gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Kuadriseps kas kuvveti, abdüktör kas kuvveti ve fonksiyonel düzeyde tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur (p<0.05). Gruplar ANOVA ile karşılaştırıldığında Grup-1, Grup-2 ve Grup-3 arasında sonuç ölçümlerinde anlamlı fark saptanmamıştır (p> 0.05). Sonuç: Diz OA’sı için tüm vücut vibrasyonu egzersizi, ilerleyici dirençli egzersiz ve ev egzersizinin hiçbiri diğerinden üstün bulunmamıştır. Tüm egzersiz eğitimlerinin diz OA’sının tedavisinde benzer yararlı etkileri olduğu görülmüştür.
Purpose: The aim of our study was to compare the effects of whole body vibration training exercise, progressive resistive exercise, home-based exercise used in osteoarthritis treatment. Methods: Forty five patients (mean age= 53,2 ± 5,8 years, 43 female, 2 male) diagnosed with knee osteoarthritis (Grade II-III, Kellgren & Lawrence) participated in the study. Participants were divided into three groups, whole body vibration exercise training (Group- 1), progressive resistive exercise training (Group-2) and home-based exercise training (Group-3). The groups performed 36 sessions of exercise training for three days a week for three months. All the groups were included patient education programme at baseline. The dynamic balance of the patients was evaluated by TUG (timed up and go) test. The muscle strength was evaluated by using digital handheld dynamometer (JTech Commander PowerTrack II), pain was assesed according to Visual Analog Scale (VAS), emotional status was evaluated by Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety Inventory (BAI) and quality of life was evaluated by Nottingham Health Profile (NHP). The functional status of the patients was evaluated by Western Ontario and McMaster Universities index (WOMAC) and range of motion (ROM) was assesed with goniometer. The cartilage thickness was measured with ultrasound (US). The assesments were performed at baseline, after third months when they completed the exercise programme and sixth months. Results: Statistically significant improvement was found on quadriceps muscle strength, abductor muscles strength and functional status in all groups (p<0.05). When the groups compared by ANOVA it was found that outcome measures were not significantly different between Group-1, Group-2 and Group-3 (p>0.05). Conclusion: Neither whole body vibration exercise training programme nor progressive resistive exercise and home-based exercise programme were found to be superior for knee OA treatment. All of exercise training programmes have similar beneficial effects in the treatment of knee OA.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2573
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MİNE PEKESEN KURTÇA TEZ .pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

176
checked on May 6, 2024

Download(s)

158
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.