Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/26818
Title: I?nsan adipoz dokusundan mezenkimal kök hücrelerinin eksplant kültür tekniğiyle i?zolasyonu
Authors: Ünal, Murat Serkant
Özer, Mehmet Caner
Çil, Nazlı
Tan, Semih
Oruç, Hatice
Mete, Gülçin
Publisher: Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Abstract: GİRİŞ: Mezenkimal kök hücreler (MKH) kemik, kemik iliği, kıkırdak, kas dokusu, diş pulpası, karaciğer, yağ dokusu ve lipoaspirasyon materyallerinden izole edilmektedir. Son yıllarda MKH’lerin rejeneratif ve reperatif tıpta kullanımı artmaya başlamıştır. Bizim bu çalışmamızdaki amacımız kollajenaz ve tripsin gibi enzimleri kullanmadan MKH’leri insan adipoz dokusundan hızlı ve kolay biçimde eksplant kültür tekniğiyle izole etmektir. Kollajenaz ve tripsin kullanmamamızın avantajı ise enzimatik basamakları atlayarak izolasyon sürecini hızlandırmak ve dokuyu dış ortamın olumsuz etkilerinden koruyarak maksimum sayıda hücre elde etmektir. MATERYAL ve METHOD: MKH’lerin atık insan adipoz dokusu materyalinden migrasyonunu takiben, eksplant kültür tekniğiyle izole edildikten sonra tam besiyeri içeren kültür plaklarında pasajlanmaya başlanmıştır. Daha sonra elde edilen hücreler karekterizasyon için immunohistokimyasal teknikle STRO-1, CD73, CD105 (MKH yüzey belirteçleri) ve CD34 ( Hematopoetik Kök Hücre yüzey belirteci) ile boyanmıştır. SONUÇLAR: İzole edilen hücreler plastik kültür plaklarına yapışmıştır. Bu hücrelerin CD34 belirteciyle immunonegatif, CD73, CD105 ve STRO-1 belirteçleriyle immunopozitif boyandığı görülmüştür. TARTIŞMA: MKH’ler, daha önceleri çoğunlukla kemik ve kemik iliğinden izole edilirdi. Yağ dokusu ve lipoaspirasyon materyallerinde bol miktarda olduğunun görülmesinden sonra, adipoz dokulardan MKH izolasyonu ön plana çıkmıştır ve bununla birlikte, bu hücrelerin izolasyonunda güvenilir ve karmaşık olmayan yeni yöntem arayışları başlamıştır. Eksplant kültür tekniği de bunlardan biridir. Çalışmamızda kullandığımız bu teknikle MKH’ler yağ dokusundan başarılı bir şekilde izole edilmiştir. Klinik uygulamalara sokulması için ise Flow Sitometri gibi ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/26818
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THED-2016-POSTER-129.pdf29.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

96
checked on May 27, 2024

Download(s)

352
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.