Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2697
Title: 2007 Genel Seçim mitinglerinin iktidar ve ana muhalefet partileri bağlamında dil bilgisel bir incelemesi
Other Titles: The grammatical research of 2007 General Election meetings goverment party and main opposition party
Authors: Kerim Demirci
Boz, Adem
Keywords: Dil
Soysal Dilbilim
Siyaset Dili
Dil Bilgisel Düzeyler
Eğitim
Language
Social-linguistic
Political Language
Grammatical Levels
Education
Issue Date: 2010
Abstract: İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellikler; düşünebilmesi, konuşabilmesi ve kültür oluşturabilmesidir. Kültür oluşturabilmenin en temel gereksinimi de dildir. Dili, insanı tanımak için bir araç olarak görüyoruz. Özellikle seçim dönemlerinde siyasetçilerin her alanda boy gösterdiğini düşünürsek, siyasetçilerin dil kullanımının da eğitim çağındaki bireyleri etkilemesi kaçınılmazdır. Siyasetçilerimizin dil kullanımının, Türkçenin ve toplumun söz varlığına katkısının çalışmamızın temel amacıdır. Çalışmanın birinci bölümünde; dil, dilbilim, dil bilgisi kavramları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde; sosyal dilbilim ve siyaset dili açıklanmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde; siyasetçilerin miting konuşmaları dilbilimsel olarak incelenmiş ve örneklenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde; siyasetçilerin dil kullanımının, Türkçenin söz varlığına katkıları, bilinçli medya okuryazarlığı ve Türkçe eğitimine ne gibi katkılar sağlayacağı açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Dil, Soysal Dilbilim, Siyaset Dili, Dil Bilgisel Düzeyler, Eğitim
The most important property that differs human beings from other living beings is that human beings are able to think, talk and form culture. The fundamental need to form culture is the language. We see language as a tool to learn about people. If we think that, politicians especially show up in every field in the election period, it is impossible for them not to effect people who are at the education age. The main aim of this study is to find out the effect of politicians usage of language on Turkish and society?s word wealth. In the first part of the study; language, linguistic, grammar concepts are focused on. In the second part; sociolinguistics and political language are explained. In the third part; the propaganda speeches of politicians are studied and researched from the linguistics point. And at the forth part; the contribution of language usage of politicians to word presence, conscious media literacy and what kind of contributions can it supply for the Turkish education have been explained. KEY WORDS: Language, Social-linguistic, Political Language, Grammatical Levels, Education
URI: https://hdl.handle.net/11499/2697
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adem Boz.pdf764.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

10
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.