Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/26992
Title: Doğrudan yabancı yatırımların gelir dağılımı üzerine etkileri: gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama
Other Titles: The effects of direct foreign investments on income distribution: an application on developing countries
Authors: İspir, Mustafa Serdar
Tuncer, Ayşe
Keywords: Doğrudan Yabancı Yatırımlar,
Gelir Dağılım Adaleti,
Panel Birim Kök Analizi,
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler
Foreign Direct Investments,
Income Distribution Inequality,
Panel Unit Root Analysis,
Panel Causality Analysis,
Developed and Developing Countries.
Issue Date: Sep-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Doğrudan yabancı yatırımların sınırlar arası serbest dolanımı ülkelerin ekonomi politikalarını da değiştirmiştir. Değişen politikalar arasında gelir dağılımı adaletinin sağlanması da önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırımların gelir dağılımı üzerine etkilerini incelemektir. Çalışma 18’i gelişmiş, 17’si gelişmekte olan toplam 35 ülkeyi kapsamaktadır. Gelişmiş ülkeler karşılaştırma yapmak amacıyla çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen 35 ülkenin 1970-2015 dönemi verileri panel veri nedensellik analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Meksika, Kenya, Malavi, Tanzanya, Şili, Kolombiya, Kuveyt, Türkiye, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsviçre, İngiltere, USA ve Portekiz’de doğrudan yabancı yatırımlardan gelir dağılımına doğru nedensellik ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular modernizasyon hipotezi ile benzerlik göstermektedir.
The free movement of foreign direct investments across borders has also changed the economic policies of countries. Ensuring inequality of income distribution also has an important share among the changing policies. The aim of this study is to examine the effects of foreign direct investment on income distribution in developing countries. The study includes 35 countries, 17 of which are developing countries while 18 of which are developed countries. Developed countries were included in the study for comparison purposes. The data of the 35 countries included in the study covering the period of 1970-2015 were examined by panel data causality analysis methods. It has been concluded that there is a causality relationship between income distribution from foreign direct investments in Mexico, Kenya, Malawi, Tanzania, Chile, Colombia, Kuveyt, Turkey, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Greece, Ireland, Italy, Netherland, Norway, Poland, Spain, Sweden, England, ABD and Portugal. The gathered findings Show similarity with the modernization hypothesis.
URI: https://hdl.handle.net/11499/26992
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Tuncer.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 29, 2023

Download(s)

24
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.