Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2705
Title: Perceptions and attitudes of the preparatory class students towards the writing course and attitude-success relationship in writing in the School of Foreign Languages at Pamukkale University
Other Titles: Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencilerinin yazma dersine karşı algı ve tutumları ve yazma dersindeki tutum-başarı ilişkisinin incelenmesi
Authors: Erarslan, Ali
Advisors: Turan Paker
Keywords: Yazma Becerisi
Yazma dersine yönelik algı
Yazma dersine yönelik tutum
Hazırlık sınıfı
Writing skill
Attitudes towards writing
Perceptions towards writing
Preparatory class
Abstract: Bu çalışmanın amacı Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulunda 2009-2010 Akademik Yılında Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yazma dersine yönelik tutum ve algılarını belirlemek, yazma dersi almadan önceki tutumları ile dersi aldıktan sonraki tutumlarını karsılaştırmak ve son olarak öğrencilerin yazma dersine karşı tutumları ile başarı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın evrenini 2009-2010 Akademik Yılında Hazırlık sınıflarında öğrenim görmekte olan Mühendislik, Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi farklı fakültelerden 1141 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise Yabancı Diller Yüksekokulunda orta-alt, orta ve orta-üst düzey olmak üzere 3 düzey grubunda okuyan 783 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler yazma dersini almaya başlamadan önce ve aldıktan sonra öğrencilere uygulanan anketler yoluyla elde edilmiştir. Bu ankette, öğrencilerden yazma dersine yönelik algı ve tutumlarını ders öncesi ve ders sonrası olmak üzere değerlendirmeleri istenmiştir. Buna ek olarak, öğrencilerin genel tutum ortalamaları ile yılsonu yeterlilik sınavındaki yazma bölümünden aldıkları puanlar arasındaki bağıntı incelenmiştir. Veriler betimsel şekilde analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ön test uygulamasında, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun yazma dersini almadan önce derse karşı olumlu bir tutuma sahip olduğu görülmüştür. Son test uygulama sonuçları da öğrencilerin dersi aldıktan sonraki tutumlarının yine olumlu olduğunu ancak ön test tutumlarına ile kıyaslandığında dersi aldıktan sonraki tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir düşüş gösterdiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca; öğrencilerin yazma dersine yönelik tutumları ile başarıları incelendiğinde, tutumun başarı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
This study aims to explore the attitudes and perceptions of the students towards the writing course at Pamukkale University, School of Foreign Languages, to compare the students? attitude scores before and after they take the writing course, and finally to investigate the relationship between students? attitudes and their overall proficiency in writing. The target population of the study is the students from different faculties such as Engineering, Medicine, and Business Administration and Economics who have English preparatory education in the School of Foreign Languages at Pamukkale University in 2009-2010 academic year. The participants are 783 students in the pre-intermediate, intermediate and upper-intermediate level. The data were collected via questionnaires delivered to the students before and after they took the writing course. The students were asked to assess their perceptions and attitudes towards the writing course as pre- and post-tests. In addition, the relationship between students? average attitude scores and their overall writing proficiency based on the writing results in the proficiency exam was assessed. The data were analyzed descriptively. In the pre-test, it was found that most of the students had positive attitudes towards writing. The post-test results revealed that the students still had positive attitudes towards the course, however when compared to pre-test results, it is seen that there was a slight decrease in their attitudes towards writing and this decrease in the post test is not statistically significant. Finally, when the relationship between students? average attitude scores and their overall writing proficiency is assessed, we can conclude that the attitude has a positive effect on students? proficiency in writing.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2705
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Erarslan.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 27, 2024

Download(s)

18
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.