Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2709
Title: İşletmelerde döviz kuru ve metal fiyatları yönetimi ve Denizli'de bir işletme uygulaması
Exchange rate risk and metal price risk management in firms and a firm case in Denizli
Other Titles: Exchange rate risk and metal price risk management in firms and a firm case in Denizli
Authors: Hakan Aygören
Ulutürk, Ali
41887
Keywords: Risk yönetimi
Döviz kuru riski
Metal fiyatları yönetimi
Riskten korunma
Türev ürünler
Risk management
Exchange rate risk
Metal price management
Hedging
Derivative instruments
Issue Date: 2009
Abstract: Döviz piyasası dünyadaki en büyük piyasadır. Bilgi akışının hızlı oluşu ve işlemlerin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan gerçekleşmesi ile en mükemmel piyasalardır. Döviz kuru ise ülke ekonomisi açısından çeşitli ekonomik göstergelerin temel belirleyicisidir. Bu bağlamda döviz kuru riski de ekonomileri derinden etkileyebilir. Tezin amacı, döviz kuru riski ve fiyat riskinin tespit edilmesi, tespit edilen risklerin firmaya uygun türev ürünler kullanılarak riskten korunma (hedging) yapılmasıdır. Çalışmamızın birinci bölümünde öncelikle finansal risk ve bu riskin türleri tanımlandı, finansal risk yönetimine ilişkin kavramsal bilgiler hakkında açıklamalar yapıldı. Daha sonra finansal risk ölçüm yöntemlerine ilişkin bilgiler verildi. İkinci bölümde finansal türev aracı olarak, futures pazarları ve fiyatlamaları, swap ve opsiyon fiyatlamaları, forward sözleşmeleri ve fiyatlamaları ve ayrıca değişik fiyatlama modelleri incelenmiştir. Forward ve futures sözleşmeleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar da bu bölümde açıklanmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde döviz kuru riski bakır fiyatı riski yönetimi açıklanmıştır. Tezin son aşamasında ise, örnek uygulama yapılmış ve sonuçlar incelenerek risk yönetimi ile ilgili genel bir sonuç ortaya konmuştur. Döviz ve bakır fiyatları riskinden korunmaları amacıyla VOB' da ve LME' de işlem gören gelecek (futures) ve opsiyon sözleşmelerinden alım-satım yapmaları önerilmiştir.
The exchange market is the largest market in the world. They seem to be perfect markets since the transmission of information is so rapid and the realization of transactions is not restricted. Thus, foreign exchange rate is the most important determiner of several economic indicators of the national economies. In this context, the risk of foreign exchange may effect economies considerably.The main goal of this study is, determine foreign exchange rate and price risk, and hedge corporation by using appropriate derivative market products. In first chapter has analyzed; description, classification and measuring stages of risk management. financial risk and its types are defined, conceptual information about financial risk management related to risk management are explained. Furthermore, measurement methods related to financial risk management are outlined. In As financial derivative instruments, futures markets and pricing, swaps and options pricing, forward contract and pricing and also the various pricing models were investigated in detail in second chapter. The differences and similarities between forwards and futures contracts were explained. Foreing Exchange rate risk and copper price risk management were explained in third and fourth chapter. In the final section of this paper, the model has been practiced, the results investigated, and brought up a general result about managing risk management. Finally, we have suggested the corporations to hedge themselves against exchange rate risk and copper price risk by using futures and options agreements.
URI: http://hdl.handle.net/11499/2709
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ali uluturk.pdf11.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

22
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.