Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2711
Title: Teknoloji geliştirme bölgeleri kapsamında teşvik uygulamaları ve ekonomiye katkısının değerlendirilmesi
Authors: Ersan Öz
Yusufoğlu, Arkan
Keywords: Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Ar-Ge
Vergi Teşvikleri
Technology Development Zone
R&D
Tax Incentives
Issue Date: 2014
Abstract: Günümüzde ülkelerin makroekonomik hedeflerine ulaşmalarında ve küresel rekabet ortamında ekonomilerinin rekabet güçlerini koruyabilmelerinde, klasik üretim biçimlerinin yerini bilgi ve teknoloji üretimi almıştır. Bu bağlamda teknokentler, sanayi ile üniversitelerin işbirliği içinde bulunduğu, bilimsel bilginin ticarileştirildiği oluşumlardır. İlk örnekleri 1950'lerde A.B.D.' de ortaya çıkan teknokentler, geride bırakılan süre zarfında tüm dünyada kendine yer bulmuştur. Teknokentler, girişimcilere, üniversitelere, kuruldukları bölgelere ve ülke ekonomilerine türlü faydalar sağlamaktadırlar. Teknolojik gelişimin dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerinin önemini ve teknokentlerin sağladığı faydaları kavrayan tüm devletler, teknokentlerin kuruluş ve işletilmeleri aşamalarında çeşitli teşvikler uygulamaktadırlar. Türkiye için nispeten yeni bir olgu olan teknoloji geliştirme bölgeleri ya da yaygın kullanılan adıyla teknokentler, Türkiye'de de devlet tarafından çeşitli yollardan desteklenmektedir. Sağlanan bu destekler arasında vergisel teşvikler bu desteklerin en önemlileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgelerinde 31.12.2023 tarihine kadar, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, sosyal güvenlik ödemeleri ile Damga Vergisi ve harçlar açısından vergi mükelleflerine çok geniş bir yelpazede vergisel avantajlar sağlanmaktadır. Ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sağlanmakta olan bu teşvikler ile teknoloji geliştirme bölgelerinin ülke ekonomisine sağladıkları katkının incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ar-Ge, Vergi Teşvikleri
Today, in achieving the countries' macroeconomic objectives and to be able to maintain the competitiveness of the economy in the global competitive environment, the production of knowledge and technology has taken place of the classical forms of the production. In this context, technoparks are the formations that the industry and universities are cooperating to commercialize the scientific knowledge. The first examples of technoparks emerged in the 1950's in the USA and within the time has found place in all the world. Technoparks are providing various kinds of benefits to entrepreneurs, universities, the regions and countries. All the countries that grasp the importance of technological development hence the R & D activities and the benefits of technoparks has implemented various incentives to their set up and operation stages. Technology development zone or with the commonly used name the technoparks is a relatively new phenomenon for Turkey and supported in various ways by the state in Turkey. The tax incentives emerges as one of the most important of these supports. In Turkey, a wide range of tax benefits for Corporation Tax, Income Tax, Value Added Tax, social security payments and stamp tax and duties are provided to the taxpayers in the technology development zones until 12/31/2023. The aim of this study is to examine the tax incentives that provided in order to achieve economic goals and the economic contrubition of the technology development zones in Turkey. Keywords: Technology Development Zone, R&D, Tax Incentives
URI: https://hdl.handle.net/11499/2711
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkan Yusufoğlu.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

14
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.