Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2736
Title: Birleşme ve satın alma duyurularının şirketlerin piyasa değerine kısa dönem etkisi
Other Titles: Mergers and acquisitions proclamation market value of the short-term effects of companies
Authors: Genç, Ayşe
Advisors: Ender Çoşkun
Keywords: Birleşme
Satın Alma
İMKB
Kümülatif Anormal Getiri
Satın Alan Şirket
Hedef Şirket
Mergers
Acquisitions
ISE (Istanbul Stock Exchange)
Cumulative Abnormal Return
Acquirer Company
Target Company
Abstract: Şirketler özellikle son yıllarda birleşme ve satın alma yoluyla büyümeye yönelmektedirler. Bu şekilde bir büyüme stratejisi uygulayan şirketler, ölçek ekonomisi etkisi, sinerji etkisi gibi faktörler aracılığı ile ilave değer yaratabilmekte, birleşen şirketlerin bireysel olarak piyasa değerleri toplamından daha yüksek bir değere sahip olabilmektedirler. Bu çalışmada, şirket birleşme ve satın almalarının, şirketlerin piyasa değeri üzerine kısa dönem etkisi analiz edilmektedir. Bu çerçevede çalışmanın birinci bölümünde birleşme ve satın almalar hakkında kavramsal alt yapı oluşturulmaktadır. İkinci bölümde, piyasa değeri ve piyasa değerine etki eden faktörler üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde ise, İMKB'de işlem gören şirketlerin gerçekleştirdikleri birleşme ve satın alma işlemlerinin, şirketlerin piyasa değerine etkisi ?olay çalışması? yöntemi kullanılarak incelenmektedir. Bu amaçla, değerlendirmeye alınan şirketlerin birleşme ve satın alma duyuruları sırasında hisse senedi fiyatlarındaki anormal getiriler ölçülmektedir. Araştırmada, birleşme ve satın alma için görüşmelere başlandığının duyurulması ve tamamlandığının duyurulması olmak üzere, satın alan şirket ve hedef şirket hisse senetlerinde her iki tarih açısından anormal getiri sağlanıp sağlanmadığı test edilmektedir. Araştırmanın sonucunda birleşme işlemin kamuoyuna duyurulmasından önce, hedef şirket hissedarlarının, pozitif anormal getiri sağladığı, satın alan şirket hissedarlarının ise hedef şirket hissedarlarına oranla daha az getiri sağladıkları ve bu getirilerinin anlamlılığının daha zayıf olduğu görülmektedir.
Companies are turning to grow through merger and acquisition, especially in recent years. In this way, companies implementing a growth strategy, the effect of economies of scale, value added through such factors may lead to synergy effects, so combined with the individual companies can have a higher value than the sum of market values. In this study, such as mergers and acquisitions, short-term effects on the market value of companies have been analyzed. In this context, mergers and acquisitions has been the first part of study on the conceptual sub-structure. The second section focuses on the market value and the factors affecting the market value. In the third section, traded companies in mergers and acquisitions transactions realized at ISE influence the market value of companies are analyzed by the method of "Event study". For this purpose, abnormal return of stock prices of companies were taken into consideration on during the announcements of mergers and acquisitions are measured. In the study, announcement to starting and completing negotiations for mergers and acquisitions that acquired the company and the target company abnormal returns for stocks has been ensured, are tested for each date. As a result of the research before the public announcement of the merger transaction shareholders of the target company, provided positive abnormal returns, on the other hand the company shareholders who acquired provided less than the return to shareholders of the target company and is seen to be weaker than the return significance.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2736
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Genç.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 27, 2024

Download(s)

90
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.