Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2744
Title: ADNKS ve diğer istatistiki verilerin CBS ortamına entegrasyonu ve yerel yönetimlere potansiyel katkısı
Authors: Kıyak, Barış
Advisors: Sülün Evinç Torlak
Keywords: Kalkınma
Regresyon Analizi
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Development
Regression
Address Based Population Registration System
Abstract: İlçelerin kalkınmışlık düzeylerindeki değişmelerin ortaya konulması amacını taşıyan en son araştırma 2004 yılında DPT tarafından 2000 yılı verileri kullanılarak yapılan sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırmasıdır. 2000 yılında kullanılan verilerin günümüzde ilçe bazında mevcut olmaması sebebiyle, kalkınma düzeylerinin güncellenmesi mümkün olmamaktadır. Bu tez çalışmasında, 2004 yılında DPT tarafından yapılan çalışmanın sonuçları çoklu regresyon analizi ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri ile ilişkilendirilmiş, yerel yönetimlerin kullanımına sunulacak, kalkınma seviyesini yansıtacak bir model oluşturulmuştur. Çalışmanın 2008 yılı nihai sonucu olarak bir sıralama oluşturulması yerine 6 gelişmişlik seviyesi belirlenmiş ve TR32 Bölgesindeki ilçeler bu 6 seviyede k-ortalama tekniği ile gruplandırılmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında sunulmuştur. 6 seviyede kümelenen ilçelerin fiziki, sosyal ve ekonomik potansiyelleri dikkate alınarak bazı özet önerilerde bulunulmuştur.
The most recent research about County-level changes in the development is the research done by SPO in 2004, the socio-economic development research. Since the data available in 2000 do not exist in county basis today, it is impossible to update the level of development. In this thesis, the result of studies made in 2004 by SPO is associated with the Adress Registration System data by multiple regression analysis. By this way a model was proposed which would provide updating the development level each year. As a result of this thesis, instead of establishing a ranking of the specified level of development, counties in the TR32 Region were grouped by k-means technique in 6 groups and presented in Geographical Information Systems. For the counties which are in the 6th level, some recommendations were outlined by taking their physical, social and economic potential.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2744
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baris Kiyak.pdf6.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

68
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.