Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2750
Title: Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma
Other Titles: The relationship between the organizational culture and the organizational commitment: A research over the banking sector
Authors: Özcan, Betül
Advisors: Sabahat Bayrak Kök
Keywords: Örgüt Kültürü
Örgütsel Bağlılık
Organizational Culture
Organizational Commitment
Abstract: Küreselleşme ile birlikte işletmeciliğin giderek sınır ötesi bir konuma gelmesi birçok alanda değişikliklere neden olmuştur. Bilgi teknolojisi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlık kazanması, çok uluslu işletmelerin kurulması ve çok farklı kültürel ortamlarda iş yapma zorunluluğunun doğması, rekabeti arttırmış; kültürün de örgütlerin yönetimindeki önemini ortaya çıkarmıştır. Örgüt kültürü, rekabetin kaçınılmaz olduğu bu ortamda örgütün amaçlarına ulaşmasında önemli bir etken olarak, örgüt açısından kritik faktörleri belirlemekte, bireyler arasındaki etkileşim biçimini ortaya koymakta; örgütsel bağlılık hissi yaratarak, örgütün ortak inanç ve değerlerine bağlılık normu kazandırılmasını desteklemektedir. Örgütlerin sürekli olma ya da rekabet ortamında varlıklarını olabildiğince uzun vadeye yayabilmelerinde en belirleyici unsurlardan biri de her bireyin örgütü başlı başına bir olgu olarak özümsemesi ve içinde bulundukları kurumun kimliğine, politikalarına ve vizyonuna bağlılık duyması olmuştur. Bu aşamada örgütsel bağlılığı; kurum kimliği, misyonu ve vizyonunun temel belirleyicisi olan örgüt kültürünün bir sonucu olarak algılamak yanlış olmayacaktır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin daha önce birçok akademik çalışma tarafından ortaya koyulan varlığının saptanmasının ötesinde, yoğun istidam kaynağı olan bankacılık sektöründeki etkilerinin belirlenmesidir. Özellikle Kamu ve Özel banka çalışanlarına yönelik yapılan bu araştırma, iş sirkülasyonu yüksek olan bu sektördeki algılamaları açıklamaya çalışmıştır. Gerçekleştirilen alan araştırmasına uygulanan istatistiksel analiz ve testler sonucunda elde edilen bulgular, örgüt kültürü düzeylerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin boyutlarını ortaya koymuştur. Güçlü bir örgüt kültürüne sahip örgütlerde, işgörenlerinin örgütsel bağlılıklarının olumlu yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle güçlü bir örgüt kültürü ile yüksek bir örgütsel bağlılık tutumu taşıyan işgörenlere sahip olabilme avantajı açısından örgüt yönetimlerine düşen görev sorumluluk önem arzetmektedir. ANAHTAR KELİMELER: Örgüt Kültürü, Örgütsel Bağlılık
With the globalization, cross border position of the business administration has resulted in several changes in many areas. The penetration of the information technologies and the mass communication tools, the establishment of the multinational companies and the necessity of doing business in different cultural business environments have increased the competition; and also have revealed the importance of the culture over the organisational management. The organizational culture; which is an important factor for the organization to achieve the goals in an environment in which the competition is inevitible, identifies the critical factors for the organization, puts forward the interaction between the individuals; supports the idea of commitment to the common belief and values of the organization by creating the organizational commitment feelings. One of the critical factors for the organizations to be consistent or to expand its existence to the long term in an competitive environment, is that; for the each individual to adopt organization as an independent phenomenon and to feel commintment to the identity, policy and the vision of the organization for which they work. At this stage, it would not be wrong to perceive the organisational commitment which is the basic determinant of the identity, the mision and the vision of the organisation. From this point forth, the purpose of this study, beyond proving the existence of the relationship between the organizational culture and the organizational commitment which had been proven before by many academical researchs, to identify the impactss on the banking sector which is an intense source of employment. This study, run for especially employees of goverment and private sector based banks, tries to explain the different perceptions in these higly sirculated sectors. The findings obtained after statistical analyses and test made on field study, reveal the measure of infuence of organisational culture levels over organisational commitment. It has been determined that, in the organisations having powerful organisational culture, the employees' organisational commitment had been affected in a positive way. As a result, regarding the advantage of having employees with powerful organisational culture and high organisational commitment, the responsibilty of the management of the organisation is very important. KEY WORDS: Organizational Culture, Organizational Commitment
URI: https://hdl.handle.net/11499/2750
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Betül Özcan.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on May 6, 2024

Download(s)

96
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.