Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2756
Title: Edwards Deming'in TKY ilkelerinin ilköğretim okullarında uygulanmasına yönelik öğretmen ve yönetici algılar
Other Titles: Perceptions of teachers and managers about implementations of Edward Deming?s total quality management principles in elementary schools
Authors: Saraç, Burcu
Advisors: Ramazan Baştürk
Keywords: Toplam Kalite Yönetimi
İlköğretim
Öğretmen ve yönetici algıları
Total Quality Management
Elementary School
Teacher and Manager Perceptions
Abstract: Son yıllarda, eğitimde Toplam Kalite Yönetimi oldukça dikkat çekmektedir. Kalitede insanların beklentileri ve mutluluğu hedeflenmiştir ve kalite düşüncesi insanların gelişiminde temel alınmıştır. Bu gelişen dünyada, eğitimi kurumları için bu gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı; Edwards Deming'in TKY İlkelerinin İlköğretim okullarında uygulanmasına yönelik öğretmen ve yönetici algılarını belirlemektir. Araştırmanın ilk bölümünde Toplam Kalite Yönetimi ve eğitimde TKY uygulamaları konularında bilgi verilmiştir. Araştırmanın örneklemi Denizli Merkez ilköğretim okullarında görev yapan 416 öğretmen ve 156 yöneticiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket kişisel bilgiler ve 42 ölçek maddesini içeren iki bölümden oluşmaktadır. Verileri analiz etmek için SPSS paket programı kullanılmıştır. Öğretmen ve yöneticilerin görev yaptıkları eğitim kurumları, cinsiyet, çalışma durumu, alanları, hizmet süreleri, en son bitirdikleri öğretim kurumu, Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili eğitim alıp almama ve Toplam Kalite Yönetimi konulu seminer veya konferansa katılıp katılmama gibi değişkenlere ilişkin verilerin analizinde iki bağımsız örneklemli t-testi; kıdeme ilişkin veri analizinde tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen ve yönetici algıları eğitim kurumları, cinsiyet, çalışma durumu, öğretmenlik alanları, hizmet süreleri, en son bitirdikleri öğretim kurumu, Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili eğitim alıp almama ve Toplam Kalite Yönetimi konulu seminer veya konferansa katılıp katılmama gibi değişkenlere göre incelenmiştir ve belirli değişkenlere göre algılar arasında fark bulunmuştur. Bulgular ışığında Deming'in TKY İlkelerinin İlköğretim okullarında uygulanmasına yönelik geliştirici önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, İlköğretim, Öğretmen ve yönetici algıları
In recent years, total quality management in education has received a lot of attention. In quality, expectations and happiness of people are aimed, and development of people is based on quality thought. In this developing environment, being open to changes and following those developments are inevitable for education organizations. The aim of this research is to determine perceptions of teachers and managers about implementations of Edward Deming?s Total Quality Management Principles in elementary schools. In the first chapter of the study some information has been given with regard to Total Quality Management and TQM implementations in Education. The sample is composed of 416 teachers and 156 managers working in Elementary Schools of Denizli City Centre. To gather the data, a questionnaire was used. The questionnaire developed by researcher is composed of two parts including personal information and 42 scale items. To analyze the data SPSS package program was used. To test the data whether the results differ according to variables of educational institutions, gender, work status, areas of teaching, service times, educational institutions they graduated from, having Total Quality Management training or not; attending a seminar or conference about TQM or not, t-test was used . To test data whether the results differ according to rank, one way anova test was used. In the research, perceptions of teachers and managers were examined according to variables such as; educational institution , gender, work status, areas of teaching, service times, educational institutions they graduated from, having Total Quality Management training or not; attending a seminar or conference about TQM or not and rank and differences among perceptions according to certain variables were found. In the light of findings some suggestions were developed about implementations of Deming?s TQM principles in Elementary schools. Key Words: Total Quality Management, Elementary School, Teacher and Manager Perceptions.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2756
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burcu Saraç.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 6, 2024

Download(s)

138
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.