Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2757
Title: Tasarrufun iptali davası özelinde kamu alacaklarının korunması yöntemleri
Other Titles: Cancellations of saving cases: As a method of protection of public receivables
Authors: Demirtaşoğlu, Bülent
Advisors: Ersan Öz
Keywords: Kamu alacakları
Kamu alacaklarının korunması
Tasarru-fun iptali davası
Public receivables
Protection of the public receivables
Cancellation of savings case
Abstract: Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve bu hizmetlerin parasal olarak karşı-lanması için devlet tarafından vergi ve benzeri isimlerle bazı mali yükümlükler konulmaktadır. Bu mali yükümlülükler, aynı zamanda kamu gelirlerini oluştur-maktadır. Kamu gelirleri, tahsil aşamasına geldiğinde kamu alacağı niteliğini ka-zanmaktadır. Kamu alacaklarının hızlı ve kolay şekilde tahsil edilmesi kamu hiz-metlerinin devamlılığı bakımından önem taşımaktadır. Türkiye' de kamu alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin hükümler 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun' da düzenlenmiştir. Anılan kanunda, kamu alacaklarının hızlı ve kolay tahsiline ilişkin hükümler ya-nında kamu alacaklarının korunması yöntemlerine ilişkin hükümler de yer almak-tadır. Teminat isteme, şahsi kefalet, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, rüçhan hakkı, iptal davası, yurt dışına çıkış tahdidi gibi yöntemler, kamu alacaklarının tahsilini güvence altına alan önlemlerdir. Bu çalışmada, kamu alacaklarının korunması yöntemlerinden biri olan ta-sarrufun iptali davası tüm yönleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu konuda kanuni düzenlemelerde yer alması gereken hükümlere ilişkin görüşlere ve uygu-lamada ortaya çıkan sorunların çözüm yolları hakkındaki önerilere yer verilmiştir.
In order to fulfill the continuation public services and compensate these services in monetarily, financial obligations are placed by the state such as tax and or under other names. At the same time, these financial obligations constitute public revenues. In the state of collection, public revenues qualify as public receivables. Collecting public receivables quickly and easily is important for the continuity of public services. In Turkey, the collecting and following of public receivables are arranged under the provisions of Law No. 6183 on Procedures for Collecting Public Law. In the aforementioned law, there are protection of the public receivables provisions as well as faster and easier collection of public receivables provisions. Methods suh as guarantee, personal surety, precautionary attachment, precautionary accrual, pre-emptive rights, cancellation of savings case, the restriction on travelling abroad, are measures to secure the collection of public receivables. This study attempted to explain all aspects of the cancellation of savings case as one of the protection of the public receivables. In addition, opinions on provisions that should have been included in legal regulations on this issue and suggestions on solutions of the problems that arise during practice are also included.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2757
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bülent Demirtaşoğlu.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

20
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.