Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2769
Title: İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri
Other Titles: The perceived organizational support level of primary sshool teachers
Authors: Fatma Çobanoğlu
Derinbay, Deniz
Keywords: Örgütsel Destek
Öğretimsel Destek
Yönetsel Destek
Adalet
İlköğretim Okulu
Organizational Support
Instructional Support
Administrative Support
Justice
Primary School
Issue Date: 2011
Abstract: Bu araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Denizli Merkez ilçede beş farklı bölgede bulunan 87 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 2924 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemini ise küme örnekleme yöntemiyle bu bölgelerden seçilen 17 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 494 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma için gerekli veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği ve öğretmenlerin kişisel özelliklerini belirlemek için hazırlanan form ile toplanmıştır. Verilerin çözümünde, araştırmaya katılan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeylerinin belirlenmesinde öncelikle elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smimov testi ile incelenmiştir. Buna göre, elde edilen verilerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Bu nedenle, yapılan çözümlemelerde nonparametrik testler kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Kruskal Wallis analizi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis analizi ile elde edilen p değerinin anlamlı bulunduğu durumlarda farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD analizi uygulanmıştır. Veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler örgütsel desteği en yüksek düzeyde öğretimsel destek boyutunda, en düşük düzeyde ise yönetsel destek boyutunda algılamaktadır. Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek cinsiyet, branş, eğitim durumu ve mesleki başarıdan dolayı alınan ödül değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek yaş değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine göre destek algıları adalet boyutunda anlamlı bir farklılık gösterirken, öğretimsel destek ve yönetsel destek boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Algılanan örgütsel destek örgüt büyüklüğü değişkenine göre yönetsel destek boyutunda anlamlı bir farklılık gösterirken, öğretimsel destek ve adalet boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Araştırmada elde edilen bulgular ve yorumlar ışığında, eğitim yönetimi alanında çalışmalar yapan araştırmacılara ve eğitimcilere yönelik öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek, Öğretimsel Destek, Yönetsel Destek, Adalet, İlköğretim Okulu
In this study, the primary school teachers? perceived organizational support levels have been examined. The population of the study consists of 2924 teachers working in 87 primary schools at the five different districts in Centre of Denizli. The sample of the study consists of 494 teachers working in 17 primary schools which were chosen from these districts by cluster sampling method. Perceived Organizational Support Scale developed by the researcher and Personal Information Form have been used to determine the demographic characteristics of the subjects were administered in order to collect data. For analyzing data, firstly Kolmogorov-Smimov test was used to test whether the each school had normal distribution for determining teachers? perceived organizational support levels. According to test results, it has been seen that the obtained data didn?t have normal distribution. So, nonparametric tests were used for analyzing the data. Kruskal Wallis analysis and Mann-Whitney U test were used to analyze data. The source of the differences were tested with employing Tukey HSD test. The significance level is determined as 0.05. According to the results of the study, teachers in primary schools perceive the highest level of organizational support in instructional support dimension, the lowest level of organizational support in administrative support dimension. The perceived organizational support of teachers were not differentiated in accordance with gender, branch, education status and received the award for its achievements in vocational. The perceived organizational support of teachers is differentiated in according to age. While the justice which is the subscale of organizational support is differentiated according to vocational experience, instructional and administrative support is not differantiated in according to vocational experience. While the administrative support which is the subscale of organizational support is differentiated according to size of organization, instructional support and justice is not differentiated according to size of organization. The implications of the findings have been discussed and some recommendations for educators and researchers have been proposed. Key Words: Organizational Support, Instructional Support, Administrative Support, Justice, Primary School
URI: https://hdl.handle.net/11499/2769
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deniz Derinbay.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

104
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.