Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2774
Title: Dünyada ve Türkiye'de kara para sorunu: Karşı önlemler
Other Titles: Dirty money matter in the world and Turkey: Against measure
Authors: Şahiner, Dilşat
Advisors: Muhammet Akdiş
Keywords: Ekonomi
Economics
Kara para
Black money
Abstract: Milli gelir hesaplarını elde etmede kullanılan istatistik yöntemlerine göretahmin edilemeyen gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümünü kapsayankayıtdışı ekonomi, çoğu zaman kara para ile aynı anlama kullanılmaktadır. Ancakkara para, kayıtdışı ekonominin parçalarından biridir ve yasadışı faaliyetlerdensağlanan her türlü aktif değerdir. Ulusal veya uluslararası organize suçörgütlerince yürütülen yasadışı faaliyetlerin kapsamına yolsuzluk, kaçakçılık vb.girmektedir. Kayıtdışı ekonominin ve dünyada dolaşan kara paranın miktarınıntespiti mümkün değildir. En önemli nokta elde edilen kara paranın aklanmasıdır.Kara para aklama, yasadışı faaliyetlerden sağlanan gelirlerin yasal yollardansağlanmış gibi ekonomik sisteme sokulmasıdır. Kara para, birbirinden ayrı veyaeş zamanlı olarak gerçekleşen üç aşamadan geçerek aklanır. Her aşamada farklıyöntemler kullanılır.Kara para, makro ve mikro ekonomiyi, bankacılık sitemini ve uluslararasıpiyasaları olumsuz etkiler. Çünkü kâr amaçlı bu faaliyetler, sosyal faydafonksiyonuna giren malların üretiminde kullanılan üretim faktörlerini kullanarakyüksek maliyetlere yol açmakta, üretime doğrudan bir katkıda bulunmamaktadır.Ekonomik ve finansal göstergeleri çarpıtarak bütçe, maliye, para ve dış ticaretpolitikalarının hedeflerinden sapmasına neden olmaktadır. Kara paranın ortayaçıkardığı bu sorunlar tüm dünya ülkelerini, karşı önlemler almaya itmiştir.Ülkeler FATF gibi bağlayıcı hükümleri ve uygulamaları bulunan uluslararasıkuruluşlar oluşturmuşlar, birlikte hareket etmek amacıyla FATF 40 Tavsiyesi gibiçeşitli belgeler ve sözleşmeler düzenlenmiştir. Ancak kara para ile mücadeledebaşarıya ulaşılabilmesi için konunun uluslararası alanda suç olarak kabul edilmesigerekmektedir. Ayrıca, ülkelerin aralarında hızlı bilgi değişimi yaparakdeneyimlerini paylaşmalarının, ulusal alanda gerekli yasal düzenlemelerinyapılmasının, uygulamada etkinlik için kamu otoritelerinin üzerlerine düşengörevleri aksatmamalarının da önemi büyüktür. Dünya ülkeleri ile birlikteTürkiye'de kara para ile mücadelesini farklı şekillerde sürdürmektedir.
Unregistered ecenomy including unestimated income and creative economicsactivities for all casts of statistics used to gain acconts of national income, usuallyuses dirty money in the same meaning. But dirty money refers all kinds of moneyand active values having any illegal ways. By executing national or internationalorganized crime organization, this illegal activities contain corruption,smuggling. Quantity of unregistered economy and dirty money moving in theworld isn?t possible. Principal point is money laundering. Money launderingrefers to conversion or transfer of property. Knowing that such property is derivedfrom serious crime for the purpose of concealing, the illicit origin of the property.Dirty money is laundered three phases which reliazed apart or simultoneously. Inall phases, different casts are used.Dirty money has negative effects on macro and micro economy, bankingsystem and international markets. Because these activities, which have purpose ofgetting profits, don?t have directly any productive by using up the resourcesentering the social utility function and causing economic cost. They complicate tomanage budget, finance, money and external trade policies by distorting economicand financial indicators. These problems which deduced dirty money, impels allworld countries to take anti-measures. Countries formed international societieslike FATF which has binding rule and practice, so as to common action toarranged like FATF 40 Recommendation various documents and agreements.But for being successful, is been great the importance of the acceptance of subjectas a crime in the international area and sharing experiences by the exchange ofinformation rapidly; in the national area taking necessary legal measures and notneglecting duties of public authorities for effectiveness in practice. In this sense,in Turkey together worlds countries are maintained for warfaring dirty money.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2774
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dilsat Şahinler .pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

344
checked on May 6, 2024

Download(s)

550
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.