Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2775
Title: Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansal veriler ışığında kredi değerlendirmesi ve yatırım kararlarında vergilerin etkisi
Other Titles: SMES? loan decision process by financial data and the effect of the taxes in the SMES investment decisions
Authors: Ekrem Karayılmazlar
Bakırtş, Doğan
Keywords: KOBİ
Kredi Kararı
Vergi
Yatırım Kararı
SMEs
Loan Decision
Tax
Investment Decision
Issue Date: 2010
Abstract: Küreselleşme olgusu ile farklılaşan ticaret yapısının, hem ülkemizde hem de dünyada en önemli temel taşı KOBİ'lerdir. Bu işletmelerin, istihdama yaptıkları katkı, değişen piyasa taleplerine daha kolay uyum sağlayabilmeleri, üretim esnekliğine sahip olmaları ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değer önemlerini daha da artırmıştır. Özellikle ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergesi olan yatırımların artırılmasında KOBİ'ler önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle KOBİ'lerin yatırım yapabilmeleri için gerekli vergisel teşvikler, yurtiçi ve yurtdışı finansman kaynakları ile alternatif finansman kaynaklarının önemi bir kat daha artmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikli olarak teorik altyapı oluşturulmaya çalışılmıştır. KOBİ tanımının ne olduğu ve hangi tür işletmelerin bu tanıma girdiği üzerinde durulmuş olup, daha sonra bu işletmelerin sorunlarına değinilmiştir. Öne çıkan sorunların başında finansman kaynaklarının yetersizliği gözlemlenmiş olup, özellikle yatırım kararlarında etkili olan faktörlerin başında gelen, KOBİ'lerin faydalanabileceği finansman kaynakları üzerinde durulmuştur. Finansman kaynaklarının en dikkat çeken türünün banka kredileri olduğu görülmüş ve bu nedenle bir KOBİ'nin yapmış olduğu kredi talebinin bankalar tarafından nasıl bir süreçten geçirildiği ve kredi kararının nasıl verildiği anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise, KOBİ'lerin yatırım kararlarında vergilerin etkisi başlığı altında bir alan araştırılması yapılmış olup, yapılan araştırma özel sermayeli bir bankanın Denizli ilindeki bir şubesinin S portföy koduna bağlı 133 adet işletme ile sonuçlandırılmıştır.
SMEs are the keystone for the trade concept that is shaped by globalization in both Turkey and the World. Their contribution to the employment, their adaptation ability to the rapid changes in market demands and their supports to the domestic economies in case of added value increased their importance for economies. Especially, SMEs plays a key role for rising investments which are indicators for development level of the countries. Accordingly, tax incentives that is necessary for SMEs' investments, domestic and foreign financial resources and alternative financial resources became more important for economies. Primarily, the theorical background of the study was formed in light of the SME concept. More specifically, we took the SME term and its scope into consideration, then we inquired the problems of these enterprises. In our observations, we found out that lack of financial resources is one of the basic problems of the SMEs. Financial resources are crucially important for SMEs in decision making process in respect of new investments. Therefore, we mentioned the financial resources that are suitable for these enterprises. Moreover, we figured out that bank loans are the most appropriate financial resources for the SMEs in our study. Consequently, we mentioned the loan decision process of the banksoinocaseoofotheoSMEs'oloanpdemands. Finally, we conducted a survey, which is called the effect of the taxes in the SMEs' investment decisions, in our last part of the study. The survey questions was answered by 133 enterprises which are customers of a private bank branch's S portfolio in Denizli.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2775
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doğan Bakırtaş.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

122
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.