Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2783
Title: Teacher motivational behaviors in language classrooms : How do students and language instructors perceive them
Other Titles: Dil sınıflarındaki motive edici öğretmen davranışları : Öğrenciler ve öğretmenler bu davranışları nasıl algılıyorlar
Authors: Öztürk Ölmezer, Elçin
Advisors: Selami Ok
Keywords: Motivation
Teacher motivational behaviors
Motivasyon
Motive edici öğretmen davranışları
Abstract: Bu çalışma, öğrenciler ve öğretmenler açısından en çok ve en az motive edici öğretmen davranışlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Ayrıca, en çok ve en az motive edici anket boyutları incelenip, her bir boyuttaki öğretmen davranışlarının öğrenciler ve öğretmenler tarafından nasıl algılandığı araştırılmıştır. Buna ek olarak, cinsiyetin motive edici öğretmen davranışları üzerindeki etkisi öğrenciler ve öğretmenler açısından incelenmiştir. Son olarak, öğrencilerin ve öğretmenlerin motive edici öğretmen davranışlarını algılayışları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Bu çalışmaya, Afyon Kocatepe Üniversitesi hazırlık programındaki orta-alt seviyede 314 öğrenci ve bu programda görev yapan 27 öğretim elemanı katılmıştır. Veriler, bu katılımcılara uygulanan bir anket yardımıyla toplanmış, motive edici öğretmen davranışları ile ilgili ayrıntılı veri toplamak için 19 öğrenci ve 6 öğretim elemanı ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Nicel veriler tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiklerle analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, anketin bütününde motive edici öğretmen davranışlarını algılamada öğrenciler ve öğretmenler arasındaki anlamlı bir farklılık olmadığını, fakat belirli öğretmen davranışlarının öğrenciler ve öğretmenler tarafından farklı algılandığını ortaya koymuştur. Ayrıca, cinsiyetin motive edici öğretmen davranışlarını algılamada öğrenciler açısından önemli bir rol oynadığı, fakat öğretmenler için önemli olmadığı belirlenmiştir. Buna ek olarak, öğretmenin karakteri ile ilgili davranışların öğrenciler ve öğretmenler tarafından en çok motive edici davranışlar olduğu ortaya konulmuştur.
This study aimed to identify the most and least motivating teacher behaviors according to students and language instructors. Besides, it investigated the most and least motivating constructs, and how these motivational behaviors in each construct were perceived by both the students and teachers. In addition to this, the difference between female and male students and also female and male teachers in terms of teacher motivational behaviors were examined. Finally the similarities and the differences between the perceptions of the students and teachers were identified. Participants of the study included 314 pre-intermediate students and 27 teachers at Afyon Kocatepe University English Preparatory Program. The data were collected via a questionnaire administered to these participants, and 19 students and 6 teachers were interviewed to get in-depth data on teacher motivational behaviors. The quantitative data were analyzed through descriptive and inferential statistics. The content analysis was used to analyze the quantitative data. The results of the data revealed that there is not a significant difference between the perceptions of students and teachers in terms of teacher motivational behaviors in total whereas certain behaviors were perceived differently by students and teachers. Besides, it was found that gender plays a significant role in the perceptions of teacher motivational behaviors for students; however, it is not an important factor for teachers. In addition to this, the behaviors related to teacher?s personal features were found to be the most motivating ones according to both students and teachers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2783
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elçin Ölmezer Öztürk.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 6, 2024

Download(s)

12
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.