Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2798
Title: Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyleri
Other Titles: The level of having social skills of the preschool educated and not preschool preschool educated students at first class of primary schools
Authors: Erbay, Erinç
Advisors: İzzet Baki Karaoğlu
Keywords: Okul öncesi eğitim
Sosyal beceriler
Aile tutumları
Pre-school education
Social skills
Parenting styles
Abstract: Bu araştırmada, okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri, anne-baba tutumları ve bazı değişkenler açısından incelenmiş, okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. Denizli ili merkez ilköğretim okulları birinci sınıf öğrencileri ve anne-babaları araştırma evrenini oluşturmuştur. Araştırma evrenimiz 8335 kişi, örneklemimiz 401 kişidir. Araştırmada, öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini belirlemek için ?İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal Beceriler ? ölçeği ve anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarını belirlemek için ? Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği ? ( PARI ) kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin analizinde 2 alt gruptan oluşan değişkenler için t? testi, alt grup sayısı 2' den fazla olan değişkenler için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Anne-baba tutumları ile öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini belirlemek amacıyla ortalama ve standart sapma değerlerine bakılmış, iki grup arasındaki farkı belirlemek için t?testi uygulanmıştır. Grup ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Araştırma sonucunda; Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Okul öncesi eğitim alan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin okul öncesi eğitim kurumunun türü, cinsiyet, kardeş sahibi olma, babanın eğitim durumu ve annenin çalışma değişkenlerine göre farklılaşmadığı, öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin okul öncesi eğitime başlama yaşı, anne eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaştığı, öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin ailenin çocuk yetiştirme tutumu değişkeni ile ilişkisi olduğu bulunmuştur. Okul öncesi eğitim almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin cinsiyet, kardeş sahibi olma, anne ? baba eğitim durumu, annenin çalışma değişkenlerine göre farklılaşmadığı ve ailenin çocuk yetiştirme tutumu ile ilişkisi olmadığı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, sosyal beceriler, aile tutumları. ABSTRACT THE LEVEL OF HAVING SOCIAL SKILLS OF THE PRE-SCHOOL EDUCATED AND NOT PRE-SCHOOL EDUCATED STUDENTS AT FIRST CLASS OF PRIMARY SCHOOLS Erbay, Erinç Master Thesis in Preschool Education Supervisor : Assistant Prof. Dr. İzzet Baki KARAOĞLU July , 2008, 104 pages In this thesis, the social skill levels of the pre-school educated and not pre-school educated students have been analysed according to parenting styles and other variables; also it is analysed if there is a difference between the social skill levels of the pre-school educated and not pre-school educated students. The students at the first class of the City Denizli Center Primary Scools have made the inquiry cosmos. Our inquiry cosmos is 8335 people and our sample is 401 people.. I have used The survey ? The Social Skills Those Should be adopted to Students ın Primarys School? that modifies the social skills of children; and the Survey ?Family Life and Chilren Taining Manners Scale (PARI) ? that modifies parenting styles. In the analysis of social skill levels students, t-test has been used for the variable of two sub groups, and ANOVA has been used fort he variable with subgroups more than 2. For modifying if there is a relationship between parenting styles and the social skill levels of pre-school educated and not pre-school educated first primary class students, PEARSON CORRELATION ANALYSIS has been applied. For modifying the social skill levels of students standart and average deviation values; and for finding the differences between two groups, t-test has been used. Sıgnifance at 0.05 level has been inquired between the group averages. At the end of the inquiry; It has been found that, there is an expressive difference between the social skill levels of pre-school educated and not pre-school educated Primary School first class students. Pre-school educated Primary School first class students' social skill levels are more advanced than the not pre-school educated students. It has been found that, the social skill level of pre-school educated first primary school class students have no difference according to variables like kinds of pre-schools, sex, having or not-having sister-brother, education level of father, working or not-working position of mother but the social skill level of students have difference according to variables like children's age of starting pre-school education, education level of mother. The social skill levels of the students have relationship with the variable parenting styles. It has been found that the social skill levels of not pre-school educated first primary school class students have no difference according to variables like sex , having brother or sister, education of mother and father, working or not working position of mother and also the social skill level of students have no relationship with the variable parenting styles. Key words: Pre-school education, social skills, parenting styles.
Bu araştırmada, okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri, anne-baba tutumları ve bazı değişkenler açısından incelenmiş, okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. Denizli ili merkez ilköğretim okulları birinci sınıf öğrencileri ve anne-babaları araştırma evrenini oluşturmuştur. Araştırma evrenimiz 8335 kişi, örneklemimiz 401 kişidir. Araştırmada, öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini belirlemek için ?İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal Beceriler ? ölçeği ve anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarını belirlemek için ? Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği ? ( PARI ) kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin analizinde 2 alt gruptan oluşan değişkenler için t? testi, alt grup sayısı 2? den fazla olan değişkenler için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Anne-baba tutumları ile öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini belirlemek amacıyla ortalama ve standart sapma değerlerine bakılmış, iki grup arasındaki farkı belirlemek için t?testi uygulanmıştır. Grup ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Araştırma sonucunda; Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Okul öncesi eğitim alan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin okul öncesi eğitim kurumunun türü, cinsiyet, kardeş sahibi olma, babanın eğitim durumu ve annenin çalışma değişkenlerine göre farklılaşmadığı, öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin okul öncesi eğitime başlama yaşı, anne eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaştığı, öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin ailenin çocuk yetiştirme tutumu değişkeni ile ilişkisi olduğu bulunmuştur. Okul öncesi eğitim almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin cinsiyet, kardeş sahibi olma, anne ? baba eğitim durumu, annenin çalışma değişkenlerine göre farklılaşmadığı ve ailenin çocuk yetiştirme tutumu ile ilişkisi olmadığı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, sosyal beceriler, aile tutumları. ABSTRACT THE LEVEL OF HAVING SOCIAL SKILLS OF THE PRE-SCHOOL EDUCATED AND NOT PRE-SCHOOL EDUCATED STUDENTS AT FIRST CLASS OF PRIMARY SCHOOLS Erbay, Erinç Master Thesis in Preschool Education Supervisor : Assistant Prof. Dr. İzzet Baki KARAOĞLU July , 2008, 104 pages In this thesis, the social skill levels of the pre-school educated and not pre-school educated students have been analysed according to parenting styles and other variables; also it is analysed if there is a difference between the social skill levels of the pre-school educated and not pre-school educated students. The students at the first class of the City Denizli Center Primary Scools have made the inquiry cosmos. Our inquiry cosmos is 8335 people and our sample is 401 people.. I have used The survey ? The Social Skills Those Should be adopted to Students ın Primarys School? that modifies the social skills of children; and the Survey ?Family Life and Chilren Taining Manners Scale (PARI) ? that modifies parenting styles. In the analysis of social skill levels students, t-test has been used for the variable of two sub groups, and ANOVA has been used fort he variable with subgroups more than 2. For modifying if there is a relationship between parenting styles and the social skill levels of pre-school educated and not pre-school educated first primary class students, PEARSON CORRELATION ANALYSIS has been applied. For modifying the social skill levels of students standart and average deviation values; and for finding the differences between two groups, t-test has been used. Sıgnifance at 0.05 level has been inquired between the group averages. At the end of the inquiry; It has been found that, there is an expressive difference between the social skill levels of pre-school educated and not pre-school educated Primary School first class students. Pre-school educated Primary School first class students? social skill levels are more advanced than the not pre-school educated students. It has been found that, the social skill level of pre-school educated first primary school class students have no difference according to variables like kinds of pre-schools, sex, having or not-having sister-brother, education level of father, working or not-working position of mother but the social skill level of students have difference according to variables like children?s age of starting pre-school education, education level of mother. The social skill levels of the students have relationship with the variable parenting styles. It has been found that the social skill levels of not pre-school educated first primary school class students have no difference according to variables like sex , having brother or sister, education of mother and father, working or not working position of mother and also the social skill level of students have no relationship with the variable parenting styles. Key words: Pre-school education, social skills, parenting styles.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2798
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erinc Erbay .pdf745.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

636
checked on May 6, 2024

Download(s)

968
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.