Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2803
Title: Örgütsel iletişimin işgören verimliliği açısından değerlendirilmesi ve bir araştırma
Other Titles: The evaluation of organizational communicational's in employees productivity anda a research
Authors: Erçelik, Esma
Advisors: Esin Barutçu
Keywords: Örgütsel iletişim
Organizational communication
İletişim
Communication
İş gücü verimliliği
Labour productivity
Abstract: Communication is the period of transferring information, opinions and feelings to one another for individuals to make them live in the society in harmony. An individual starts to work in organizations gathered together for a common goal to obtain physical and spiritual assets necessary for their family to survive. At this point, the efforts of cooperation and unison composed by the organizations to reach a common goal cause the start of communication not only inside the organization but also outside the organization. The gradual growing of organizations as their needs are limitless, the increase of competition and the rapid rise of technological developments make active communication more important in organizations. Here, the establishment of active communication is the responsibility of the executive. The way of communication made use of by the executive to get something done is vital for their juniors. The mistakes made during the communication with the employees cause the decline of the employees' motivation, the state of demoralization, the decrease of job satisfaction, the decline in their commitment for the organization and most significantly the decrease of their productivity. First of all, in this study of the thesis, the theoretical scope of organizational communication has been discussed and then a research at two,three, four and five star hotels in of town of Pamukkale and Karahayıt with Denizli center. Province has been . Thus, the level of influence on the productivity of employees and the perception of organizational communication applications by the employees has been tried to be measured. Keyword: Communication, Organizational communication, Productivity, Employess productivity, Motivation, Job satisfaction, Organizational loyalty
İletişim, bireylerin toplum içerisinde ahenkli bir şekilde yaşayabilmeleri için bilgi, düşünce ve duygularının birbirine aktarım sürecidir. Birey, kendisinin ve ailesinin yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli maddi ve manevi varlıkları elde edebilmek adına ortak bir amaç için bir araya gelmiş örgütlerde çalışmaya başlar. Bu noktada örgütlerin ortak bir amaca ulaşabilmeleri için oluşturdukları işbirliği ve uyum çabaları örgüt içi ve örgüt dışı iletişim sürecinin başlamasına neden olur. Bireylerin ihtiyaçlarının sınırsız olması nedeni ile örgütlerin giderek büyümesi, rekabetin artması, teknolojik gelişmelerin hızla artması, örgütlerde ektin iletişimin önemini artırmıştır. Burada etkin iletişim sisteminin kurulması yöneticiye düşmektedir. Yöneticinin iş gördürmek için kullandığı iletişim tarzı astları için önemlidir. İşgörenlerle iletişimde yapılan hatalar, işgörenlerin motivasyonlarının azalmasına, morallerinin bozulmasına, işgörenlerinin işinden olan tatminlerinin azalmasına, örgüte olan bağlılıklarının azalmasına ve en önemlisi de verimliliklerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu tez çalışmasında öncelikle örgütsel iletişimin teorik kapsamı ele alınmış, daha sonra Denizli şehir merkezi ile Pamukkale ve Karahayıt belediyesinde faaliyette bulunan iki, üç, dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir araştırma yapılmıştır. Böylece örgütsel iletişim uygulamalarının işgörenler tarafından algılanma şekli ve işgörenlerin verimliliği üzerindeki etki düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İletişim, Örgütsel iletişim, Verimlilik, İşgören verimliliği, Motivasyon, İş tatmini, Örgütsel bağlılık
URI: https://hdl.handle.net/11499/2803
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esma Erçelik.pdf176.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

102
checked on May 27, 2024

Download(s)

18
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.