Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2804
Title: Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık algılaması üzerindeki etkileri ve bir araştırma
Other Titles: Perception of organizational commitment and an investigation on the effects of organizational communication
Authors: Kıraç, Esma
Advisors: Feyzullah Eroğlu
Keywords: İletişim
Örgütsel İletişim
Algılama Yönetimi
Örgütsel Bağlılık
Communication
Organizational Communication
Perception Management
Organizational Commitment
Abstract: Günümüzde, işletmelerde önem kazanan stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımına bağlı olarak üzerinde durulan konulardan biri çalışanların örgüte olan bağlılıklarını artırmaktır. Bu açıdan olumlu bir örgüt içi iletişim, örgütsel bağlılığı sağlayan ve bu bağlılığı artıran bir unsur olmaktadır. Bu bilgilerden yola çıkılarak yapılan bu çalışmada örgütsel iletişime bağlı olarak örgütsel bağlılık algılamasının nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Örgütlerde örgütsel iletişimin olumlu olmasına bağlı olarak, çalışanların örgütsel bağlılıkları artırılabilir. Bu sayede iş gücü devir hızı ve işe devamsızlıklar azalacak, örgütün kendi bünyesinde tecrübe edinmiş çalışanlara sahip olunacaktır. Örgütlerin güçlü rekabet koşullarına adapte olabilmesi ve rakipleri karşısında söz sahibi olabilmesi de buna bağlıdır. Çalışmamızın birinci bölümünde iletişim ve örgütsel iletişim kavramları, ikinci bölümde örgütsel bağlılık kavramı teorik ve kavramsal altyapı ile yerli ve yabancı kaynaklar kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık algılaması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise bu iki bölümdeki bilgilerin ışığında araştırma yapılmıştır. İletişim alanında hizmet veren Denizli Türk Telekom İl Müdürlüğü çalışanları üzerinde örgütsel iletişimin örgütsel bağlılığa etkilerini araştırmaya yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anketimiz demografik sorular, örgütsel iletişim araştırma soruları, örgütsel bağlılık araştırma soruları olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 13.00 For Windows paket programında değerlendirilmiştir. Çalışmamızın amacı, çalışanların aralarındaki iletişimlerine bağlı olarak, örgütsel bağlılıklarının nasıl etkilendiğinin incelenmesidir. Çalışmamızdan elde edilen bulgular, örgütsel iletişimin olumlu işleyişinin örgütsel bağlılık algılamasını etkilediğini ortaya koymaktadır Son olarak, yapılan çalışma sonucu değerlendirilmiş ve bazı öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: İletişim, Örgütsel İletişim, Algılama Yönetimi, Örgütsel Bağlılık
Strategic human resource management approach which has gained importance in enterprises today, depending on the hotly debated issues on the one of theemployees to increase the commitment of the organization. Positive communication within an organization in this respect, organizational commitment and that commitment that is an aggravating factor. Made on the basis of this information, this study analyzes the influence of organizational communication, depending on how the perception of organizational commitment. Organizational communication in organizations is a positive, depending on theorganizational commitment of employees increased. Labor turnover and absenteeism will be reduced so that the organization has its own employees shall be experienced from within. Organizations to adapt to the conditions of strong competition and have a say inresponse to competitors depends on it. The first part of our work, communication and organizational commitment concepts, the concept of organizational commitment in the second part of the theoretical and conceptual infrastructure is defined by using local and foreignsources. Examined their effects on perception of organizational communication and organizational commitment. Effects on organizational sommitment perception of organizational communication, were examined. In light of this two-section study was conducted in the third chapter. Employees serving in the field of communication on Denizli Province Directorate of Türk Telekom, organizational communication, the survey was carried out to investigate the effects oforganizational commitment. Survey, demographic questions, questions of organizational communication research, organizational commitment research questions consists of three parts. The data obtained were evaluated SPSS 13.00 For Windows package program. The purpose of this study, depending on the communications between employees' organizational commitment to examine how changed.The findings of the present study, the positive functioning of organizational communication, organizational commitment reveals influenced perception. Finally, the result of work were evaluated and some proposals were introduced. Keywords: Communication, Organizational Communication, Perception Management, Organizational Commitment
URI: https://hdl.handle.net/11499/2804
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esma Kıraç.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

686
checked on May 27, 2024

Download(s)

514
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.