Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2819
Title: İç girişimciliğin yenilik ve ekip yönetimi ile ilişkisi ve bir araştırma
Other Titles: The relationship of the intrepreneurship with innovation and team management and a research
Authors: Güner, Feriştah
Advisors: Celalettin Serinkan
Keywords: Girişimcilik
İç girişimcilik
Yenilik
Ekip Yönetimi
Entrepreneurship
Intrepreneurship
Innovation
Team Management
Abstract: Bugünün değişen ve gelişen çevre koşulları işletmelerin kendilerini başarıya götürecek çalışmalar yapmalarını zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin sahip olduğu en önemli zenginlik kaynağı insandır. Bu nedenle amaçlarına ulaşmak için kullandıkları kaynaklar arasında insan unsuru en fazla dikkati çekenlerden birisidir. Dolayısıyla örgütsel yaşamda iç girişimcilik, yenilik ve ekip çalışması faaliyetleri ile insan unsurunun etkinliğini sağlamak için büyük çabalar sarf edilmektedir. Araştırmada bankacılık sektöründe çalışanların iç girişimciliğe verdiği önem düzeyini belirlemek yenilik ve ekip yönetimi ile olan olumlu ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda Burdur ve Denizli ilinde bulunan kamu ve özel sektör banka şubelerinde anket çalışması yapılarak çalışanların iç girişimcilik, yenilik ve ekip çalışmasına eğilimleri çeşitli faktörler açısından incelenmiş ve elde edilen bulgular SPSS 15 istatistiksel veri analiz programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bankacılık sektöründe iç girişimcilik ? yenilik ve iç girişimcilik ? ekip yönetimi arasında orta düzeyde ilişki saptanırken, yenilik ? ekip yönetimi arasında daha anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca yaş, medeni durum ve hizmet süresi gibi değişkenlerin iç girişimcilik, yenilik ve ekip yönetimi ilişkisini etkileyen unsurlar olduğu tespit edilirken, cinsiyet ve çalışılan departman gibi değişkenler ile iç girişimcilik, yenilik ve ekip yönetimi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.
Today's changing and evolving environmental conditions require businesses to study that will lead them to success. The most significant source of wealth that businesses have is human. For this reason, the human factor is one of the most important sources that are used to achieve their goals. Therefore, in the organizational life, it is made great efforts to ensure the effectiveness of the human factor with ıntrepreneurship, innovation and teamwork activities. In this study, it has been aimed to determine the level of the importance given to intrepreneurship, innovation and team management activities by the banking sector employees and to demonstrate the positive relationship among intrepreneurship with innovation and team management. In this context, it has been made survey research on goverment and private sector based bank branches in Burdur and Denizli, the employees? ıntrepreneurship, innovation and teamwork trends have been examined in terms of several factors and the findings have been evaluated with SPSS. According to the results; in banking sector, while it has been found moderate correlation between intrepreneurship- innovation and intrepreneurship - team management, it has been found more significiant correlation between innovation - team management. In addition, while it has been determined the factors such as age, marital status and tenure have influenced the relationship between intrepreneurship, innovation and team management, it has not been found a significiant relationship with variables such as gender and department between intrepreneurship, innovation and team management.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2819
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Feriştah Güner.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

134
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.