Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2826
Title: Türkiye'de yazılı medya ve siyasi partiler açısından ideolojinin yeri: Eğitimde 4 + 4 + 4 sistemine geçiş ve ideolojik yansımalar
Other Titles: The state of ideology in terms of printed media and political parties in Turkey: Ideologic reflections and passing to 4 + 4 + 4 system
Authors: Erdoğmuş, Furkan
Advisors: Nigar Değirmenci
Keywords: İdeoloji
Medya
Siyaset
Siyasi Partiler
Ideology
Media, Politics
Political Parties
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'deki medya kuruluşlarının basın ve yayın faaliyetlerini hâkim siyasi partilerin ideolojik yaklaşımlarının etkisi altında sürdükleri varsayımını bilimsel verilere dayanarak kanıtlamaktır. Türkiye'deki farklı yayın organları, faaliyetlerini sürdürürlerken ilintili oldukları farklı siyasi partilerin ideolojik ve düşünsel etkisi altında kalmaktadırlar. Bir ülkedeki mevcut eğitim olgusu medya ile birlikte kuşkusuz bir ülkenin kültürünü ve insanların yaşam şeklini etkileyen en önemli araçlardan biridir. Ülkemizdeki çeşitli siyasi aktörler ve partiler ile basın yayın organları kendi ideolojik eğilimlerinin etkisi ile farklı eğitim stratejilerinin benimsenmesini savunmaktadırlar. Bu nedenle farklı ideolojilere sahip siyasi partilerin kendi ideolojik duruşlarına uygun eğitim politikalarının uygulanmasını savunmaları oldukça olağan bir durumdur. Bununla doğru orantılı olarak medya kuruluşlarının siyasi partilerin sahip oldukları görüşlerin toplumsal ve siyasal alanda yayılmasını ve benimsenmesini sağladığı yolundaki görüş birçokları tarafından açıkça kabul edilen bir olgudur. Bu araştırmada, yukarıda ortaya konulan görüşler doğrultusunda ilk önce ideoloji kavramının anlamı, tarihsel gelişimi, önemli düşünürlerin ideoloji üzerine yaptıkları değerlendirmeler, ideoloji kavramının kültür ve eğitimle olan ilişkisi ile medya, siyaset ve siyasal iktidarla olan ilişkisi genel hatları ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ardından Türkiye'de milli eğitim ideolojisinin zamana göre gelişim ve değişim seyri ile Türkiye'deki medya ve ideoloji ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak bu araştırma, kamuoyunda 4+4+4 olarak da bilinen 6287 Sayılı Kanun'un eğitim kurumları üzerinde ön gördüğü düzenlemelere ilişkin en çok okunan beş ulusal gazetenin yapmış olduğu haberler ile dönemin siyasi partilerinin milletvekillerinin aynı kanun kapsamında gerçekleştirdikleri meclis konuşmalarını söylem ve içerik çözümlemesi yöntemi ile analiz etmektedir. Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Medya, Siyaset, Siyasi Partiler
The main objective of this study is to prove the astimation by relying on scientific data that media organs carry out press, publication and transmission activities under the influence of dominant political parties' ideologic approachments. Different publication organs in Turkey, as carry on their activities, are under the ideologic and intellectual influence of various political parties which publication organs are linked. carry on their own activities The existing educational fact in any country undoubtedly is the most important instrument ensuring to infuse dominant ideology into public. Therefore defenses implementation of different educational policies of political parties with different ideologies is quite usual.. Corresponding with this, the opinion that media organizations ensure to circulate and adopt political parties' own views in the social and political field is the clearly phenomenon recognising by many. In accordance with the views put forward above, firstly it is broadly trying to set forth the meaning of concept of the ideology, its historical development, considerable thinkers' criticisms performing on ideology, the relationship between the concept of ideology, culture and education, and media, politics and political power relation. Then, as the time went by, the course of development and change of the national education ideology in Turkey, will try to be explained in the framework of relations with the media. Finally, this study analyse by content and discourse method the news made by media with relation to arrangments that numbered law 6287, also known for 4+4+4 in public, propose and parliament speeches which parliamentarian of political parties of the period carry out within the scope of same law. Keywords: Ideology, Media, Politics, Political Parties
URI: https://hdl.handle.net/11499/2826
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Furkan Erdoğmuş .pdf2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 27, 2024

Download(s)

148
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.