Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2827
Title: İlköğretim II. kademedeki matematik öğretmenlerinin matematik öğretimiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar
Other Titles: Problems wich teachers of mathematics are confronted with in mathematic-eeducation in secondary schools
Authors: Ayhan, Gülnur Gülsüm
Advisors: Hülya Çermik
Keywords: İlkögretim İkinci Kademe
Matematik Ögretimi
Ögretmen
Secondary School
Teaching of Mathematics
Teacher
Abstract: Bu arastırmanın amacı Denizli il ve ilçelerindeki ilkögretim okulları II.kademede görev yapan matematik ögretmenlerinin matematik ögretimiyle ilgilikarsılastıkları sorunları belirlemektir.2005-2006 ögretim yılında 80 tanesi Denizli il merkezinde ve 81 tanesiDenizli'nin ilçelerinde olmak üzere toplam 161 matematik ögretmenine MatematikÖgretiminde Karsılasılan Sorunlar Ölçegi uygulanmıstır. Elde edilen veriler SPSSpaket programıyla analiz edilerek asagıdaki sonuçlara ulasılmıstır.1- Sınıfta kalmanın olmamasının ögrencileri tembellige tesvik ettigi,ögrencilerin matematik dersini basaramamaktan korktukları, sınıfların kalabalıkolmasının dersin verimini düsürdügü ortaya çıkmıstır. I. kademede matematikdersinin ögrencilere sevdirilmedigi için ögrencilerin derse karsı ilgisiz olduklarıbelirlenmistir.- lkögretim II. kademede matematik dersinin soyutlasmasının ögrenmeyizorlastırdıgı belirlenmistir.- Matematik dersi için haftalık ayrılan sürenin yetersiz oldugu, 7. sınıfmatematik programının ögrencilere agır geldigi tespit edilmistir.- Okullardaki matematik ögretimi için araç-gereçlerin yetersiz oldugubelirlenmistir.- Matematik ögretmenlerinin matematik ögretimindeki mevcut yöntem veteknikleri tanıdıkları fakat yöntemlerin nasıl uygulanacagınıbilmedikleri, genellikle ögretmen merkezli bir yaklasımı esas aldıklarıtespit edilmistir.2- lkögretim II. kademede görev yapan matematik ögretmenlerinincinsiyetlerinin, kıdemlerinin ve yaslarının matematik ögretimiyle ilgilikarsılastıkları sorunları algılama düzeyleri üzerinde farklılık yaratmadıgıbelirlenmistir.- l merkezinde görev yapan matematik ögretmenlerinin, ilçelerde görevyapan matematik ögretmenlerine göre ögretim yöntemi kaynaklısorunlarla daha fazla karsılastıkları tespit edilmistir.- Matematik ögretmenlerinden Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının dersaraç-gereçleri, ögretim yöntemleri ve ögrenci kaynaklı sorunlarla,Egitim Fakültesi mezunlarından daha fazla karsılastıkları belirlenmistir.Ayrıca Egitim Enstitüsü mezunlarının ögrenci kaynaklı sorunlarla,Egitim Fakültesi mezunlarından daha fazla karsılastıkları tespitedilmistir.
The aim of this study is to determine the problems in mathematic teaching inSecondary School of which the mathematic teachers are confronted with, in theprovince Denizli and its boroughs.In the school-year 2005-2006 we have asked 80 teachers in Denizli-center and 81teachers in its boroughs, that means 161 total, and used the scale of problems inteaching mathematics. The achieved data were analized with the SPSS packageprogramme and following results have been received:We have seen that;1. the students are provoked to be lazy, because there isn?t any obligation torepeat the class, the students are afraid to be unsuccessful in mathematics,the productivity is decreasing because of the crowded class-rooms. It isdetermined that the students don?t interested in this subject, because in I.Level they didn?t encourage to like this subject.- The abstraction of mathematic-lessons in the Secondary Schoolshave made learning more difficult.- The period of the weekly mathematic lessons is insufficient, themathematic programme is too hard for the students of the 7th class.- Tools and materials for teaching mathematic which are available inschools are also insufficient.- Although the existing methods and techniques of teachingmathematics are known, they don?t know how to use it. Usually theyare approaching to this subject with a teacher-centralized base.2. Sex, priority and the age of the mathematic teachers, who are employed inthe II. level, don?t differ the perception-level concerning the problems inteaching mathematics.- Mathematic-teachers, who are employed in counties have moreproblems concerning teaching methods than mathematic-teachers,who are employed in centers.- The teachers, who have graduated the Faculty of Science and Arts havemore problems in subject tools and materials, teaching methods andproblems caused of students than those, who have graduated theFaculty of Education. Also teachers, who have graduated theEducation Institute have more studental problems than those, whohave graduated the Education Faculty.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2827
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülsüm Gülnur Ayhan .pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

258
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,292
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.