Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2830
Title: Örgütlerde kayırmacılığın örgütsel adalet algılaması üzerindeki etkisi
Other Titles: The effect of perceived organizational favouritism on organizational justice
Authors: Solmaz, Gamze
Advisors: Ayşe İrmiş
Keywords: Kayırmacılık
Nepotizm
Kronizm
Favorizm
Adalet
Örgütsel Adalet
Favouritism
Cronysm
Nepotism
Justice
Organizational Justice
Abstract: Kayırmacılık, bireylerin sahip olduğu çeşitli yakınlık bağlarından dolayı haksız bir biçimde korunmasını ifade etmektedir. Örgütsel adalet, kazanımların dağıtılması, dağıtım kararlarının alınması sırasında kullanılan işlemler ve bireyler arasındaki etkileşimleri ifade eden sosyal normlardır. Bireyin bu doğrultuda oluşan algıları ise örgütsel adalet algısı olarak ifade edilmektedir. Birinci bölümde kayırmacılık kavramı, boyutları, ilişkili kavramlar ve kayırmacılığın etkileri incelenmiştir. İkinci bölümde, adalet ve örgütsel adalet kavramları incelenmiş, boyutları ve ilişkili kavramlar açıklanmaya çalışılmış ve örgütsel adalet ile ilgili teorilere yer verilmiştir. Bu çalışmada kayırmacılığın örgütsel adalet algılaması üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır Alan araştırması bir ilin belediye çalışanları ile anket ve biçimsel mülakat şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda geliştirilen hipotezler regresyon analizi ile test edilmiştir ve kayırmacılığın örgütsel adalet algılamasını olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca, örgütsel adalet algısının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini bağımsız t testi ve anova testi ile analiz edilmiştir ve örgütsel adalet algısı ile demografik değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Favouritism is the unfair protection of individuals depending on their various relationship ties. Organizational justice, distribution of gain, procedures to be followed during distribution decisions are social norms that represent the interactions among individuals. Perception of the individual in this direction is expressed as organizational justice perception. In the first section, the term of favouritism, its dimensions, related concepts and its effects have been studied. In the second section, the concepts of justice and organizational justice have been examined whereas their dimension and related concepts have been meant to be explained including theories about organizational justice. In this work, it is intented to explain the effect of favoritism on organizational justice. Field research has been carried out through a survey and stylistic interview with municipal employees. Accordingly, developed hypotheses have been tested via an regression analysis and it has been inferred that it has a negative effect on organizational justice perception. It has also been analysed by a independent t and anova test if organizational justice perception changes according to demographic variants or not and it has been found that there is no significant difference between organizational justice perception and demographic variants.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2830
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gamze Solmaz.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 27, 2024

Download(s)

750
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.