Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2836
Title: Türkiye'deki işçi sendikalarının sosyal medya kullanımları
Authors: Arslan, Gökçe
Advisors: Çağla Ünlütürk Ulutaş
Keywords: İşçi sendikaları
internet
Sosyal medya
Sendikal iletişim
Labor Unions
İnternet
Social media
labour communication
Abstract: Bilgisayar ve mobil teknolojiler ile yaygınlaşan sosyal medya toplum ve bireylerin yaşamında büyük yer tutmaktadır. Yaşadığımız çağ "Enformasyon Çağı", içinde bulunduğumuz toplum da "Enformasyon Toplumu" olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanında kapitalizm yeni çağda yeniden yapılanmıştır. Ulusal ekonomiler daha sıkı bağlarla birbirine bağlanmış ve krizlere karşı kırılganlaşmıştır. Birden fazla ülkede üretim ve yönetim birimleri bulunan çokuluslu şirketler, işçiler arasında rekabet ve ayrım yaratarak krizleri lehlerine kullanmaktadırlar. Bu durum, çalışma ve yaşam koşullarını dünya çapında tüm işçiler için daha da kötüleştirmektedir. Dolayısıyla, işçileri örgütleyecek bir dayanışmaya bugün her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, sendikalar, günümüz koşullarına küresel şirketler kadar hızlı adapte olamamışlar ve güç kaybetmişlerdir. Bu durum "sendikal kriz" olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada iletişim, sendikal krizin aşılmasında ve ihtiyaç duyulan güçlü ve etkileşimli sendikal dayanışmanın oluşturulmasında kilit rol oynamaktadır. Bu çalışmada, "Türkiye'deki işçi sendikaları sosyal medyaya nasıl bakmaktadır?" ve "Türkiye'deki işçi sendikaları sosyal medya hesaplarını nasıl kullanmaktadır?" sorularına cevap aranarak, Türkiye'deki işçi sendikalarının sosyal medya eğilim ve pratiklerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye'deki 3 işçi konfederasyonu ve farklı işkollarından temsil alanı en geniş 12 sendika ile genel merkezlerinde görüşmeler yapılmış ve sosyal medya hesapları tür ve içerik bakımından incelenmiştir.Sonuçta; sendikaların sosyal medyaya ilişkin olarak istekliler, zorunlular ve ilgisizler olarak üç farklı eğilime sahip olduğu saptanmış ve sendikaların sosyal medyaya içerik üretimindeeksikleri olduğu görülmüştür. Bununla birlikte sosyal medya kullanımına istekli sendikaların kamuoyu oluşturma, eylemlerini duyurma ve üyeleriyle ilişki kurma süreçlerinde sosyal medyanın önemli bir yer tuttuğu saptanmıştır. Anahtar kelimeler:İşçi sendikaları, internet, sosyal medya, sendikal iletişim
Social media that become widespread with computers and mobile technologies have an important place in lives of society. The age we live in is termed "The Information Age" and society is referred to "The Information Society". Beside, capitalism was reconstructed. National economies have been bound up more tightly and brittle. Multinational corporations which have production and management units situated in more than one country create competition and differentiation among the workers. This means, working get deteriorated further for workers worldwide. Therefore, solidarity is needed today more than ever. But labor unions have failed to adjust recent conditions as fast as companies and they weakened. This is called "union crisis". Herein, communication plays key role in overcoming crisis and creating the needed powerful and interactive solidarity. This work is aimed to analyze social media tendencies and practices of Turkey's Labor Unions by searching for an answer of "How are Turkey's Labour Unions attitudes towards social media?" and "How do Turkey's Labor Unions use social media accounts?". For this purpose, in-depth interviews was conducted in the headquarters of the 3 confederations and affiliated 12 unions and social media accounts examined in terms of the type and content.In conclusion; labour unions have three kinds of tendencies as eagers, mandatories and unconcerns relating to social media and they have deficiency in generating social media content. Besides, social media usage plays a crucial role for processes of creating public opinion, promotingunion action and building relationship with members. Key words:Labor Unions, internet, social media, labour communication.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2836
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gökçe Arslan.pdf3.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

200
checked on May 27, 2024

Download(s)

100
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.