Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2840
Title: Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ile ilgili görüş ve uygulamaları
Other Titles: Preschool teachers? beliefs and practices concerning literacy activities
Authors: Güleç, Gülay
Advisors: Asiye Bora İvrendi
Keywords: Geleneksel eğitim
Traditional education
Okul öncesi eğitim
Preschool education
Okul öncesi öğretmenler
Preschool teachers
Okuma-yazma etkinliği
Reading-writing activity
Öğrenci merkezli yöntem
Methods centered to the student
Abstract: Bu araştırmada, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında gelişimsel uygunluğu göz önünde bulunduran/ bulundurmayan uygulamalar hakkındaki görüşleri ve uygulamaları yapılandırıcı ve geleneksel boyutlarıyla incelenmiştir. Örneklemi M.E.B'e bağlı Denizli ili merkezde bulunan ilköğretim okulu bünyesindeki anasınıfları ve bağımsız anaokullarında görev yapan 181 (N=181) okulöncesi öğretmenidir. Veri toplama aracı olarak kullanılan ?Okuma Yazmaya Hazırlık Görüş Ölçeği? ve ?Okuma Yazmaya Hazırlık Uygulama? ölçeklerinin geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin okuma yazma çalışmalarında gelişim ilkeleriyle bağdaşan görüşlere yüksek oranda katıldıklarını bildirmelerine rağmen, bu düşüncelerinin uygulamalara aynı düzeyde yansımadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kıdemi fazla olan öğretmenlerin, kıdemi az olanlara göre gelişimsel uygunluğa daha fazla önem verdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Temelde, öğretmenlerin ?etkin öğrenci katılımı? ve ?etkin eğitim? bakış açısına sahip oldukları görülmüştür.
This study helps gain an insight into pre-school teachers? beliefs and practices about developmentally appropriate/inappropriate practices in literacy activities within the framework of constructivist and traditional views. The sample group was composed of 181 pre-school teachers employed in private kindergartens and the kindergartens within state primary schools all under the supervision of Ministry of Education and located in Denizli downtown. ?Literacy Belief Scale? and ?Literacy Practice Scale?, employed as a means of data collection, were tested for validity and reliability. This research concludes that, even though pre-school teachers? self-reported beliefs seemed compellingly compatible with developmentally appropriate practices (DAP) principles in literacy activities, those beliefs were not correspondingly observed in their practices. Besides, the findings led us to establish that senior teachers attach more value to developmentally appropriate practices (DAP) than less experienced ones. Basically, teachers tended to hold an ?active student participation? and ?active education? point of view.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2840
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülay Güleç.pdf45.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

102
checked on May 27, 2024

Download(s)

118
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.