Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/28552
Title: Hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon becerisinin geliştirilmesinde hibrit simülasyonun etkisi
Other Titles: The effect of hybrid simulation in the development of intramuscular injection skills of nursing students
Authors: Kuzu Kurban, Nevin
Şanlıalp Zeyrek, Arife
Keywords: Eğitim
Hemşirelik
Enjeksiyonlar
İntramüsküler
Simülasyon Eğitimi
Education
Nursing
Injections
Intramuscular
Simulation Training
Issue Date: 2020
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon becerisini kazanmada hibrit simülasyon yöntemiyle verilen eğitimin etkisini saptamak amacıyla, randomize kontrollü deneysel bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik Esasları dersi’ne kayıtlı 126 öğrenci (63 çalışma grubu, 63 kontrol grubu) oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubu hibrit simülasyon (SH+dijitalli yarım kalça modeli), kontrol grubu ise düşük gerçekli simülasyon yöntemi (kalça/kas içi maketi) ile simülasyon uygulamasını gerçekleştirmiştir. Araştırmanın verileri, Öğrenci Tanıtıcı Özellikler Formu, İntramüsküler Enjeksiyon Başarı Testi, İntramüsküler Enjeksiyon Uygulama Beceri Değerlendirme Formu, Yansıtıcı Düşünme Stratejilerinden İki Kolonlu Yazı Örneği ve Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma ile bağımsız gruplarda İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis Varyans analizi kullanılmıştır. Bağımlı gruplarda, Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi, Friedman Testi kullanılmıştır. İki kolonlu yazı örneğinden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada çalışma ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin öntest ve sontest başarı testi puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05) ancak ortatest başarı testi puanları açısından kontrol grubu anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p<0,05). Grupların kendi içinde öntest, ortatest ve sontest başarı testi puanları istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Çalışma grubunun uygulama beceri puan ortalaması (85±7,4); kontrol grubunun puan ortalamasından (79±9,4) anlamlı düzeyde (p=0,001) yüksek bulunmuştur. Çalışma grubundaki öğrencilerin memnuniyet ve özgüven puan ortalamaları sırasıyla 24±1,2 ve 37±2,2, kontrol grubundaki öğrencilerin ise 21±2,3 ve 32±3,2 olarak saptanmış olup çalışma grubunun puan ortalaması anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,001). Ayrıca hibrit simülasyon yöntemi ile uygulamayı gerçekleştiren öğrenciler çok heyecanlandıklarını, bununla birlikte yöntemin gerçekçi bir ortam sağladığı, faydalı olduğu, hatalarını görme fırsatı sağladığını belirtmişlerdir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda hemşirelikte psikomotor beceri eğitiminde hibrit simülasyon yönteminin kullanılması önerilmektedir.
The study was conducted as a randomized controlled experimental study in order to determine the effect of hybrid simulation training on gaining the intramuscular injection skills of nursing students. The sample of the study consisted of 126 students (63 study groups, 63 control groups) enrolled in Nursing Principles Course at Pamukkale University Faculty of Health Sciences in 2018-2019 academic year. In the study, the study group performed hybrid simulation (standard patient+Digital half hip model simulator) and the control group performed simulation with low reality simulation method (hip/intramuscular model). Study data were collected using Student Identification Form, Intramuscular Injection Achievement Test, Intramuscular Injection Application Skill Assessment Form, Two Column Writing Reflective Thinking Strategies and Scale of Student Satisfaction and Self-confidence in Learning. In the evaluation of the data, the significance test of the difference between two means, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis variance analysis were used for independent groups with number, percentage, mean and standard deviation. In the comparison of dependent groups, Variance Analysis in Repeated Measures and Friedman Test were used. The data obtained in the two-column writing sample were subjected to content analysis. In the study, there was no statistically significant difference in terms of pretest and posttest achievement test scores of the students in the study and control groups (p>0.05), but the control group was significantly higher in terms of the midtest knowledge scores (p<0.05). There was a statistically significant difference between the pretest, midtest and posttest achievement test scores of the groups (p<0.05). The average score of the application skills of the study group (85±7,4); significantly higher than the mean score of the control group (79±9,4) (p=0.001). The mean satisfaction and self-confidence scores of the students in the study group were 24±1,2 and 37±2,2, and the control group was 21±2,3 and 32±3,2, respectively, and the mean scores of the study group were found to be significantly higher (p=0,001). In addition, it was found that the students who performed the application with the hybrid simulation method were very excited, however, the method provided a realistic environment, it was useful and provided an opportunity to see the errors. According to the results of the research, it is recommended to use hybrid simulation method in psychomotor skill education in nursing.
URI: https://hdl.handle.net/11499/28552
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10320200.pdf
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

330
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.