Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2877
Title: Kazak Türkçesi'ndeki ikilemelerin Türkiye Türkçesi'ndeki ikilemelerle karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the assonant doublets in Kazakh Turkish with the ones in Turkey Turkish
Authors: Uygun, Hatice
Advisors: Biray, Nergis
Keywords: İkileme
Pekiştirme
Tekrar
qos sözder
Assonant doublet
Repetition
Stiffening
Abstract: Tezimizde Türk lehçeleri içerisinde Kuzey-Bat( (K(pçak) grubunda yer alan Kazak Türkçesindeki ikilemelere yer verdik. Kazak Türkçesiyle yaz(lm(0 eserlerden ve Kazak Türkçesi sözlüklerinden tespit etti2imiz 1351 ikilemeyi de2i0ik aç(lardan inceledik. Kazak Türkçesinde inceledi2imiz ikilemelerin say(ca e0 heceli olmas(na dikkat ettik. kilemeleri ses bak(m(ndan incelerken ünlü-ünlü, ünsüz-ünsüz, ünlü-ünsüz dizilerine yer verdik. Yap( bak(m(ndan inceleme yaparken ikilemeyi olu0turan sözcüklerin hangi ek ya da ekleri alabildiklerini belirledik. kilemelerin kelime gruplar(nda ve cümlede üstlendikleri belli ba0l( görevlere örneklerle yer verdik. Kurulu0 ve anlam ili0kileri bak(m(ndan ikilemeleri on k(s(mda inceledik. kilemeler Türkiye Türkçesinde de yayg(n olarak kullan(ld(2(ndan çal(0mam(zda Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki ikilemeleri kar0(la0t(rmal( olarak ele ald(k. Kazak Türkçesindeki ikilemelerle Türkiye Türkçesindeki ikilemelerin benzer ve farkl( yönlerini ortaya koyduk. Tezimizin sonuna tarad(2(m(z eserlerden tespit etti2imiz ikilemelerle olu0turulmu0 bir sözlük eklemeyi uygun bulduk. Ekledi2imiz sözlükte Kazak Türkçesindeki ikilemeler Türkçe anlamlar(yla ve örnek cümlelerle yer almaktad(r.
In our thesis we discussed the assonant doublets in Kazakh Turkish ,which belong to North West group amongTurkish dialects. We carefully studied 1351 assonant doublets which we found in Kazakh Turkish dictionaries and in the works written in Kazakh Turkish. We paid attention that the assonant doublets in Kazakh Turkish we studied should have been double syllable words. While we were studying the assonant doublets with regard to sound, we included vowel-vowel, consonant-consonant, vowel-consonant lines. We determined the affix and affixes that the words which formed the assonant doublets. We gave examples of the assonant doublets in word groups and in the sentences with regard to their function. We studied the assonant doublets in point of semantic and meaning relation. Since assonant doublets are widely used in Turkey Turkish, we considered the comparison of them with the ones in Kazakh Turkish. We showed the similarities and differences between the assonant doublets in Kazakh Turkish and the ones in Turkey Turkish. We found appopriate to add a dictionary consisting of the assonant doublets we studied at the and of our thesis. In this dictionary you can find the assonant doublets in Kazakh Turkish with their Turkish meanings and sentence examples.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2877
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Uygun .pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 6, 2024

Download(s)

180
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.