Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2883
Title: Türkiye muhasebe standartları ve Türkiye finansal raporlama standartlarında varlıkların dönem sonu işlemleri
Other Titles: Turkish accounting standards & end-term procedures of properties in turkish financial reporting standards
Authors: Sarı, Hilal
Advisors: Muhsin Çelik
Keywords: Türkiye Muhasebe Standartları
Varlıklar
Değerleme
Dönem Sonu İşlemleri
Turkish Accounting Standards
Properties
Evaluation
End-Term Procedures
Abstract: Türkiye hem Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde olan hem de uluslararası ekonomik ve ticari ilişkileri giderek artan bir ülkedir. Bu süreçlerle paralel olarak ülkemiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu; Uluslararası Muhasebe/ Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını esas alarak Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarını yayınlamıştır. Türkiye muhasebe standartlarına göre değerlemenin ve bu standartlara göre varlıklarda dönem sonu işlemlerinin anlatıldığı bu çalışmanın amacı; yeni değerleme yaklaşımı ile ilgili hükümleri ele alarak dönem sonu işlemlerinin uygulanmasını anlatmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde değerleme ile ilgili Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunda yer alan değerleme tanımları ve değerleme ölçüleri anlatılmıştır. İkinci bölümde ise Türkiye Muhasebe Standartlarına göre varlıkların değerlemesi ve dönem sonu değerleme yöntemlerine yer verilmiştir. Son olarak üçüncü bölümde varlıkların dönem sonu işlemlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre nasıl yapılması gerektiği anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkiye Muhasebe Standartları, Varlıklar, Değerleme, Dönem Sonu İşlemleri
Turkey is a country whose both economic and commercial affairs are gradually increasing and a county which is in process of conclusive membership to the European Union. Meanwhile in parallel to all these procedurs, Turkey is also planning to introduce Turkish Accounting Standards which are consistent with the International Financial Reporting Standards. In that way, The Board of Turkish Accounting Standards have released the Standards of Turkish Accounting & Financial Reporting based on International Accounting & Financial Standards. The aim of this study in which end- term procedures of properties and evaluation are mentioned consistent with the Turkish Accounting Standards is to shed light on the practice of end-term procedures, considering the term of new evaluation approach. In the first section of the study, regarding to the evaluation process, certain identifications and evaluation measures were decipted consistent with Turkish Accounting Standards, Tax, Law, Turkish Trade Law, Securities Exchange Act. The second section of the study, includes end-term evaluation methods terms which are consistent with Turkish accounting Standards. For the last part, it was mentioned how to perform end-term procedurs of properties within Turkish Accounting Standards. Key Words: Turkish Accounting Standards, Properties, Evaluation, End-Term Procedures.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2883
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hilal Sarı.pdf811.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 27, 2024

Download(s)

86
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.